Pend­le­re bli­ver flå­et

BT - - NYHEDER -

Of­fent­li­ge Tra­fik), der i fa­el­les­skab er gå­et sam­men om at la­ve rej­se­reg­ler­ne om. Net­op nu er der fi­re for­skel­li­ge takst­sy­ste­mer øst for Sto­re­ba­elt, og det gør det ugen­nem­sku­e­ligt for de rej­sen­de, ly­der det fra Movia, som står for de­le af den re­gio­na­le bus- og tog­trans­port. Ka­em­pe stig­nin­ger AEn­drin­ger­ne har dog den slag­si­de, at bil­let­ter­ne til tog og bus­ser bli­ver va­e­sent­ligt dy­re­re for nog­le pas­sa­ge­rer. Bor du i Rød­vig på Stevns og skal på ar­bej­de i Kø­ben­havn, bli­ver det år­ligt 4.980 kro­ner dy­re­re for dig at ta­ge på ar­bej­de med et pend­ler­kort.

Stevns’ borg­me­ster Mo­gens Hau­gaard Nielsen (V) fryg­ter for lo­ka­l­om­rå­det på Stevns, hvis de ve­lud­dan­ne­de pend­le­re flyt­ter fra om­rå­det.

»Det er helt uri­me­ligt, at vo­res bor­ge­re bli­ver på­lagt så sto­re pris­stig­nin­ger på den of­fent­li­ge trans­port. Det bli­ver jo min­dre at­trak­tivt at bosa­et­te sig i vo­res kom­mu­ne, og vi ri­si­ke­rer at bør­ne­fa­mi­li­er­ne va­el­ger os fra. Hvis de ve­lud­dan­ne­de bor­ge­re med de vel­be­tal­te job i Kø­ben­havn fr­af­lyt­ter, får vi jo fa­er­re skat­te­kro­ner i kom­mu­ne­kas­sen,« si­ger Hau­gaard Nielsen.

Og­så nord­s­ja­el­la­en­der­ne må ef­ter nytår ho­ste op med fle­re pend­ler­pen­ge, hvis de vil ta­ge kyst­ba­nen ind til Kø­ben­havn. En tur fra Gille­le­je til Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård vil med rej­se­kor­tet sti­ge med 49 pro­cent – fra 49 kr. til 73 kr., vi­ser tal, Movia har op­lyst.

Se­ne­re i 2017 ven­tes det, at jy­der­ne og fyn­bo­er­ne og­så får et fa­el­les takst­sy­stem på den kol­lek­ti­ve tra­fik, og her er pris­stig­nin­ger og­så sand­syn­ligt, ly­der det fra Car­sten Hyld­gaard Jen­sen, di­rek­tør i Fyn­bus og tov­hol­der for tra­fik­sel­ska­ber­ne på Fyn og i Jyl­land. Det bli­ver jo min­dre at­trak­tivt at bosa­et­te sig i vo­res kom­mu­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.