Pa­ven sø­ger for­so­ning i Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER - 14.30: 16.40: Kø­ben­havn Mal­mø 12.30: Lund Sturup

Pa­vens pro­gram

KRISTENDOM Det er nor­malt fod­bold­hol­det Malmö FF og syds­ven­ske fans, der fyl­der Swed­bank Sta­dion i Mal­mø, men i dag er det an­der­le­des. Midt på for­mid­da­gen i dag kom­mer tu­sind­vis af men­ne­sker til fod­bol­da­re­na­en. Sven­ske me­di­er an­slår, at der kom­mer 18.000-20.000 men­ne­sker, og de kom­mer ik­ke for at se fod­bold.

De kom­mer for at hø­re og op­le­ve pa­ve Frans hol­de uden­dørs­mes­se, in­den han ved mid­dags­tid sti­ger ind i sit Ali­ta­lia-fly i Sturup-luft­hav­nen for at fly­ve hjem til Va­ti­ka­net.

Ma­ski­nen fra Rom lan­de­de i går kl. 10.39 i Sturup, og der­med ind­led­te pa­ven sit be­søg, der mar­ke­rer 500-året for re­for­ma­tio­nen, som be­gynd­te 31. ok­to­ber 1517, da den ty­ske munk Mar­tin Lut­her brød med den ka­tol­ske kir­ke.

Sven­sker­ne hav­de en vel­komst­ko­mité til pa­ven i luft­hav­nen. Blandt de ven­ten­de var Sve­ri­ges stats­mi­ni­ster Stefan Löf­ven.

»Er du nervøs,« blev stats­mi­ni­ste­ren spurgt af en svensk jour­na­list.

»Nej, det er fint. Men det er stort for Sve­ri­ge. In­gen tvivl om det. Det er en ha­e­der for Sve­ri­ge, at pa­ven kom­mer her, mens det lut­her­ske ver­dens­sam­fund og den ka­tol­ske kir­ke høj­ti­de­lig­hol­der re­for­ma­tio­nen.« Löf­ven mød­te der­på pa­ve Frans i et kvar­ters tid, og der­ef­ter be­gynd­te den 79-åri­ge pa­ves stram­me pro­gram i Sve­ri­ge. Mød­tes med kon­ge­fa­mi­li­en I før­ste om­gang kør­te han til Lund, hvor han mød­tes med kon­ge­fa­mi­li­en. Der­ef­ter var der gud­stje­ne­ste i Lund Dom­kir­ke, og se­ne­re igen tal­te han i Malmö Are­na til 10.000 til­hø­re­re.

Ho­ved­for­må­let med be­sø­get er, at pa­ven be­sø­ger det lut­her­ske ver­dens­for­bund, der blev grund­lagt i Lund for 70 år si­den.

For­bun­det er en sam­men­slut­ning af kir­ker med et evan­ge­lisk-lut­hersk grund­lag. Og­så den dan­ske fol­kekir­ke er med i for­bun­det. Dis­se kir­ker re­pra­e­sen­te­rer pro­te­stan­ter­ne, der brød med ka­to­lik­ker­ne for 500 år si­den. Pa­vens be­søg er der­for langt hen ad vej­en med et bud­skab om for­so­ning.

»Man vil la­eg­ge gam­le kon­flik­ter bag sig og gå vi­de­re i for­stå­el­se og di­a­log,« si­ger An­ders Ar­bo­re­li­us, bi­skop i Sto­ck­holms ka­tol­ske stift, til det sven­ske nyheds­bu­reau TT.

Han til­fø­jer, at tan­ken og­så er, at der skal ska­bes er­ken­del­se om den ska­de, som ka­to­lik­ker og pro­te­stan­ter har gjort mod hin­an­den.

I na­e­sten 200 år tor­tu­re­re­de og dra­eb­te eu­ro­pa­e­e­re hin­an­den i re­li­gio­nens navn, og bi­skop­pen min­der om, at der i 1617 blev ind­ført døds­straf for ka­to­lik­ker i Sve­ri­ge. An­kom til Sturup Traf kon­ge­fa­mi­li­en i Kungs­hu­set i Lun­da­gård i Lund Gud­stje­ne­ste i dom­kir­ken i Lund Delt­og i ar­ran­ge­ment i Malmö Are­na for 10.000 ka­to­lik­ker Del­ta­ger i ka­tolsk mes­se på Swed­bank Sta­dion med 18-20.000 del­ta­ge­re Of­fi­ci­el af­sked i Sturup

Pa­ven selv har op­for­dret al­le til at gø­re, hvad de kan, for at gø­re be­sø­get til en suc­ces.

»Jeg be­der jer ven­ligst be­de for, at min rej­se til Sve­ri­ge kan bi­dra­ge til gen­for­e­nin­gen af al­le krist­ne,« skrev han på twit­ter in­den af­rej­sen til Sve­ri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.