Jord­s­ka­elv var det kraf­tig­ste i na­e­sten 40 år

BT - - NYHEDER -

Man­ge tu­sin­der er hjem­lø­se ef­ter søn­da­gens jord­s­ka­elv i Ita­li­en, som var det tred­je kraf­ti­ge ska­elv i lan­det på un­der to må­ne­der.

De ita­li­en­ske myn­dig­he­der si­ger, at over 15.000 men­ne­sker står uden tag over ho­ve­d­et ef­ter ska­el­vet, som var det kraf­tig­ste i lan­det i na­e­sten 40 år.

Selv om in­gen blev dra­ebt un­der ska­el­vet, der blev må­lt til 6,6 på ri­ch­ter­ska­la­en, lig­ger et stort an­tal hjem i ru­i­ner i lands­by­er og i min­dre by­er i lan­dets cen­tra­le bjer­gre­gion.

Over 4.000 men­ne­sker er ble­vet ind­kvar­te­ret på ho­tel­ler og 10.000 an­dre i sports­hal­ler og i mid­ler­ti­di­ge lej­re.

Den na­tio­na­le be­red­skabs­sty­rel­se si­ger, at den hja­el­per om­kring 15.000 ef­ter ska­el­vet, der var så kraf­tigt, at det for­år­sa­ge­de spra­ek­ker i byg­nin­ger i Rom 120 ki­lo­me­ter fra ska­el­vets epi­cen­trum i by­en Norcia i Um­bri­en. Ska­el­vet for­år­sa­ge­de og­så man­ge øde­la­eg­gel­ser i re­gio­nen Mar­che.

I Norcia er to hi­sto­ri­ske kir­ker fra det 13. og det 14. år­hund­re­de styr­tet sam­men, og der­u­d­over er der mel­din­ger om tu­sind­vis af an­dre ska­der på hi­sto­ri­ske byg­nin­ger.

»Hel­dig­vis gra­e­der vi over ta­bet af vo­res kul­tu­rarv og ik­ke over de dø­de,« si­ger An­to­nia Pasqua Rec­chia fra Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et i Rom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.