Kna­ek da ba­re løs i pri­me­ti­me

BT - - DEBAT -

Jeg så ik­ke ét ene­ste mi­nut af Kna­ek Can­cer-showet på TV2 lør­dag af­ten. Ik­ke på grund af den foragt over, at det over­ho­ve­det blev sendt, som så man­ge har gi­vet ud­tryk for i no­get na­er ma­er­kesags­lig­nen­de kor­stog på so­ci­a­le me­di­er, men for­di jeg la­ve­de no­get an­det. I skri­ven­de stund kan jeg så­ma­end ik­ke hu­ske hvad, men det var end ik­ke en pri­o­ri­te­ret be­slut­ning. Jeg så det ba­re ik­ke.

DEBATINDLAEG Hvis de, der ser på, oveni­kø­bet lan­ger godt 160 mil­li­o­ner kro­ner over di­sken i selv­sam­me tje­ne­ste...

STO­RE FOLKELIGE TV-SHOW med ugelang va­eg-til-va­eg-me­di­e­op­takt på al­le plat­for­me og i al­le pro­gram­for­ma­ter er ik­ke li­ge mig. En af grun­de­ne til ek­sem­pel­vis at in­ve­ste­re i den sto­re tv-pak­ke. Må­ske så jeg fod­bold, nu hvor Bar­na­by af en el­ler an­den langt­fra til­freds­stil­len­de og gen­ne­mof­fent­lig dis­ku­te­ret år­sag har for­fø­jet sig fra lør­dag af­ten­fla­den på DR1. Og TV2 kom jeg alt­så ik­ke over på. SID­STE ÅR SÅ jeg en smu­le. Høv­le­de og­så 150 kro­ner af sted på sms’en, for hvem vil ik­ke ger­ne ha­ve en ny Pas­sat. Må­ske døds­ang­sten el­ler al­de­ren spil­ler ind. Den bli­ver ud­for­dret så­dan en lør­dag af­ten med slikpo­ser, smø­ger og LAURA LINDAHL fed sovs fra Jen­sen. At krav­le over 5 og 0 på dåb­sat­te­sten er og­så vis­he­den om, at li­ge derom­me på den an­dens si­de ven­ter di­ag­no­sen. Den ene el­ler an­den, mil­de, mel­lem el­ler grum­me. Må­ske al­le tre i den ra­ek­ke­føl­ge. I mor­gen, om en må­ned, 10 år, hvem ved, må­ske man når op om­kring de 75, men na­ep­pe uden ska­van­ker un­der­vejs. De fa­er­re­ste gør. JEG HAR IK­KE det fjer­ne­ste imod, at en pu­blic ser­vi­ce- el­ler kom­merci­el tv-sta­tion re­ber sej­le­ne i kra­eft­be­ka­em­pel­sens tje­ne­ste. El­ler en hvil­ken som helst an­den sags tje­ne­ste. Hvis der er va­er­ter, kunst­ne­re, rød lø­ber og sen­de­tid til det, er der in­gen som helst grund til at få ondt i rum­pet­ten over det. Hvis de, der ser på, oveni­kø­bet lan­ger godt 160 mio. kr. over di­sken i selv­sam­me tje­ne­ste: What’s not to li­ke. Ej at forg­lem­me lidt for­ar­gel­ses­hi­sto­ri­er der­på, hvis der en­ten bli­ver frå­set ba­ck­s­ta­ge, el­ler Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se måt­te for­ma­ste sig til for om­kost­nings­tung ad­mi­ni­stra­tion. Ja­men, det ko­ster at krad­se kro­ner ind. Selv 100 mil­li­o­ner i over­skud er vel­sag­tens he­le be­sva­e­ret va­erd. El­ler 10 for den sags skyld. FOR LI­GE AT ven­de til­ba­ge til den sto­re tv-pak­ke og fjer­n­be­tje­ning: Skift ka­nal el­ler sluk. He­le es­sen­sen - og­så i li­cen­sen. Vis mig en bu­si­nes­sca­se, der i ky­nisk køb­mands­for­stand ik­ke be­ta­ler sig i for­hold til Kna­ek Can­cer. Ren upsi­de for al­le par­ter, som de si­ger hen­ne i mar­ke­ting. GU­DER­NE SKAL VI­DE, at derop­pe på den halv­su­re bal­kon, hvor vi of­te er i ta­et in­fight om de bed­ste plad­ser til li­vets te­a­ter, er der me­get an­det at hid­se sig op over end 160 mil­li­o­ner til kra­eft­be­ka­em­pel­se. Og på søn­dag er der sik­kert nog­le, der bli­ver su­re igen, når Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp er rundt med ras­lebøs­sen over he­le lan­det. Hvis jeg er hjem­me, er jeg klar med en 50er. Hel­dig­vis kan man ik­ke und­slå sig la­en­ge­re med det der Mo­bile­pay. I ØV­RIGT SKAL yng­ste­dat­te­ren og­så ud at prak­ke par­cel­huskvar­te­rer­ne ju­le­ka­len­de­re på. For den lo­ka­le fod­bold­klub, for­stås. Jeg har lo­vet at kø­be en tre-fi­re styk­ker, og man vin­der med no­ta­ri­us pu­bli­cus­ga­ran­ti ik­ke en ski...

In­te­gra­tions­ord­fø­rer, Li­be­ral Al­li­an­ce Bland dig udenom, kol­le­ga Mi­stan­ke om re­li­gi­øs un­der­tryk­kel­se ud­lø­ste, som så man­ge gan­ge før, et klas­sisk for­slag om et for­bud. Nu mod køns­op­delt svøm­ning i kom­mu­na­le svøm­me­hal­ler. Jeg tror ik­ke på, at for­bud mod køns­op­delt svøm­ning vil ha­ve en ma­er­k­bar ef­fekt på kvin­de­un­der­tryk­kel­se i sa­er­li­ge mil­jø­er, om end jeg an­er­ken­der den sym­bol­ske be­tyd­ning af et for­bud. Jeg er enig i den un­der­lig­gen­de pra­e­mis om, at un­der­tryk­kel­se skal be­ka­em­pes. I Dan­mark skal vi va­e­re stol­te af vo­res fri­heds­ret­tig­he­der, her­un­der li­ge­stil­ling mel­lem køn. Det er nem­lig vo­res fri­heds­ret­tig­he­der, som er fun­da­men­tet for det frie og tryg­ge sam­fund, vi al­le øn­sker at le­ve i. Vi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.