Iraki­ske eli­te­sol­da­ter er ryk­ket ind i Mo­sul

BT - - NYHEDER -

IS­LA­MISK STAT Frem­ryk­ken­de iraki­ske eli­te­sol­da­ter brød i går gen­nem Is­la­misk Stats for­svars­linjer i en øst­lig for­stad til Mo­sul. Det si­ger højt­stå­en­de of­fi­ce­rer til Reu­ters. Her­med er sla­get om ji­ha­di­ster­nes vig­tig­ste ba­stion ryk­ket ind i sel­ve stor­by­en.Gen­nem­brud­det sker godt to uger ef­ter, at of­fen­si­ven mod Is­la­misk Stat i Mo­sul be­gynd­te.

Tid­li­ge­re har ge­ne­ra­ler ad­va­ret om, at of­fen­si­ven ved Mo­sul, som er den stør­ste mi­li­ta­e­re ope­ra­tion i Irak, si­den USA styr­te­de Sad­dam Hus­se­ins re­gi­me i 2003, kan kom­me til at va­re i uger el­ler må­ske må­ne­der.

»De er gå­et ind i Mo­sul,« si­ger ge­ne­ral Wis­sam Ara­ji fra Iraks an­ti­ter­r­or­cen­ter.

Sol­da­ter fra det iraki­ske mi­li­ta­ers sa­er­li­ge an­ti­ter­r­or­grup­pe (CTS) er ryk­ket frem i det øst­li­ge in­du­stri­om­rå­de Go­gja­li.

Un­der of­fen­si­vens før­ste fa­se har mi­li­ta­e­ret hidtil haft fo­kus på at ryd­de oplan­det til Mo­sul for ji­ha­di­ster. Men de nå­e­de man­dag frem til kvar­te­ret al-Ka­ra­ma i den sy­døst­li­ge del af by­en. Der bor sta­dig ci­vi­le De kom­men­de kam­pe kan bli­ve me­get van­ske­li­ge, idet ci­vi­le sta­dig bor i om­rå­det. Man­ge an­dre lands­by­er står tom­me, da de­res krist­ne ind­byg­ge­re er flyg­tet i takt med, at det iraki­ske mi­li­ta­er er ryk­ket frem.

Is­la­misk Stat har slå­et hårdt ned på re­li­gi­øse min­dre­tal i det nord­li­ge Irak, blandt an­det mod krist­ne og ya­zi­di­er. Is­la­misk Stats ero­bring af Mo­sul med­før­te, at krist­ne helt for­lod om­rå­det for før­ste gang i to tu­sind år.

Mo­sul har sta­dig om­kring 1,5 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re, hvil­ket gør by­en na­e­sten fem gan­ge stør­re end no­gen an­den by, som Is­la­misk Stat har kon­trol­le­ret – uan­set om det er i Irak el­ler i Sy­ri­en. Den in­ter­na­tio­na­le ko­a­li­tion har og­så for­søgt at af­ska­e­re IS’ for­sy­nings­ru­te fra grup­pens sy­ri­ske høj­borg i Raqqa. Dan­ske F-16-fly har del­ta­get i bom­be­an­greb mod IS i Mo­sul, har for­sva­ret op­lyst.

FN har sagt, at of­fen­si­ven i Mo­sul kan en­de med en mas­se­flugt af ek­stre­me di­men­sio­ner. En mil­li­on men­ne­sker kan tvin­ges på flugt. Ind­til vi­de­re er tal­let dog be­ske­dent. OP­LØB Net­op som Hil­lary Cl­in­ton tro­e­de, at den sid­ste uge i den ame­ri­kan­ske valg­kampag­ne vil­le bli­ve som en be­ha­ge­lig spad­se­re­tur ind over mål­stre­gen til Det Hvi­de Hus, er bom­ben fal­det. Og Do­nald Trump er nu kun ét pro­cent­po­int bag ef­ter den for­hen­va­e­ren­de uden­rigs­mi­ni­ster og før­ste­da­me. Det vi­ser en helt ny me­nings­må­ling fo­re­ta­get af ABC News og avi­sen Was­hin­g­ton Post - to højt respek­te­re­de me­di­er.

Her står val­gets de­mo­kra­ti­ske kan­di­dat Hil­lary Cl­in­ton til at få 46 pro­cent af stem­mer­ne. Og re­pu­bli­ka­ne­ren Do­nald Trump har så godt som ind­hen­tet hen­de med nu 45 pro­cent af stem­mer­ne.

For ba­re en uge si­den vi­ste til­sva­ren­de me­nings­må­lin­ger, at Hil­lary Cl­in­ton før­te med helt op til ti pro­cent­po­int i for­hold til Do­nald Trump.

Men det var før FBI i søn­dags af­slø­re­de, at de nu har genåb­net ef­ter­forsk­nin­gen af Hil­lary Cl­in­tons på­stå­e­de e-mail-skan­da­le: Hil­lary Cl­in­ton har tid­li­ge­re va­e­ret un­der­søgt af for­bund­spo­li­ti­et i for­bin­del­se med hen­des brug af en pri­vat e-mail-ser­ver i pe­ri­o­den 2009-2013, hvor hun var USAs uden­rigs­mi­ni­ster. Cl­in­ton blev i som­mer fri­kendt i sa­gen, der el­lers hav­de sat sto­re spørgs­måls­tegn ved hen­des døm­me­kraft, da fle­re email in­de­holdt hem­me­li­ge op­lys­nin­ger. Men nu har FBI op­spo­ret yder­li­ge­re ti­tu­sind­vis af email, der va­ek­ker for­ny­et mi­stan­ke. Dis­se e-mail sendt fra Hil­lary Cl­in­ton blev fun­det på as­si­sten­ten Hu­ma Abe­dins com­pu­ter.

Der­med kan Do­nald Trump i si­ne kamp­ta­ler for­bin­de Hil­lary Cl­in­ton med Abe­dins eks-mand Ant­ho­ny Wi­e­ner, der ka­em­per med en ra­ek­ke sex-skan­da­ler bl.a. sex-chat og nø­gen­bil­le­der sendt til un­ge kvin­der helt ned til 15-års-al­de­ren. Og e-mail-nyhe­den er ik­ke Hil­lary Cl­in­tons ene­ste po­ten­ti­el­le valg­pro­blem. ’Stem­me­ty­ve­ri’ Så­le­des sa­et­ter de to al­ter­na­ti­ve kan­di­da­ter - Li­berta­ri­a­ner­nes Gary Jo­hn­son og Det Grøn­ne Par­tis Jill Ste­in - sig li­ge nu på hen­holds­vis fi­re og to pro­cent af stem­mer­ne. Beg­ge kan­di­da­ter hen­ter pri­ma­ert de­res stem­mer fra po­ten­ti­el­le Cl­in­ton-va­el­ge­re.

Der­u­d­over pe­ger eks­per­ter på, at Hil­lary Cl­in­tons va­el­ge­re sim­pelt­hen er for sej­rs­sik­re, og det kan få dem til at und­la­de at mø­de op på valg­da­gen. Og det vil i gi­vet fald yder­li­ge­re hja­el­pe Trump.

Det ame­ri­kan­ske valg fin­der sted tirs­dag 8. novem­ber, og vin­de­ren - USAs nye pra­esi­dent - indsa­et­tes 20. ja­nu­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.