Eks­pert: Far­ligt, men sja­el­dent liv­stru­en­de

BT - - NYHEDER -

Lavt stof­skif­te op­står, når skjold­brusk­kir­t­len ik­ke fun­ge­rer, som den skal, og der­for ik­ke pro­du­ce­rer nok stof­skif­te­hor­mon. Man ved ik­ke, hvor­for nog­le men­ne­sker får lavt stof­skif­te, og an­dre ik­ke gør. Stof­skif­tet er med til at re­gu­le­re vo­res hel­bred, kal­o­ri­e­for­bra­en­ding, kro­p­sva­egt og al­drings­pro­ces. Skjold­brusk­kir­t­len sid­der på for­si­den af hal­sen ta­et ved stru­ben. Så­dan må­les lavt stof­skif­te Når la­e­gen skal fin­de ud af, om man har lavt stof­skif­te, må­ler han bl.a. TSH i blo­det (et sig­nal­stof, der forta­el­ler skjold­brusk­kir­t­len, om den skal pro­du­ce­re me­re el­ler min­dre stof­skif­te­hor­mon) TSH-ni­veau­et er nor­malt, hvis det lig­ger mel­lem 0,3 og 4 mU/l. Stof­fet TSH kom­mer fra hypo­fy­sen – en hor­mon­pro­du­ce­ren­de kir­tel på un­der­si­den af hjer­nen. Gravi­de el­ler kvin­der, der vil va­e­re gravi­de, skal al­tid re­gu­le­res ned un­der 2,5 mU/l., hvis man er i be­hand­ling med stof­skif­te­hor­mon el­ler har tegn på be­gyn­den­de stof­skif­te­syg­dom. Så­dan be­hand­les lavt stof­skif­te Man kan ik­ke ku­re­re lavt stof­skif­te med hver­ken mo­tion el­ler sund kost. Når stof­skif­tet er lavt, mang­ler man to hor­moner: T4 og T3. Den ga­engse me­di­cin er la­e­ge­mid­ler­ne El­troxin el­ler Eut­hyrox, som in­de­hol­der T4. Der fin­des og­så an­dre me­di­cin­ty­per (Li­o­t­hyro­nin og Thyroid). Det er dog ik­ke al­le la­e­ger, der ud­skri­ver dis­se pra­e­pa­ra­ter. Me­di­ci­nen gi­ves ty­pisk til pa­tien­ter, som ik­ke op­le­ver ef­fekt ved den ga­engse me­di­cin. La­e­gen skal sø­ge om en ud­le­ve­rings­til­la­del­se fra Sund­heds­sty­rel­sen for at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.