’Pri­va­te luksus­føds­ler ska­ber øget ulig­hed’

BT - - NYHEDER -

JORDEMØDRE Fora­el­dre be­ta­ler i hø­je­re grad for pro­fes­sio­nel ple­je og om­sorg før, un­der og ef­ter en fød­sel på grund af nedska­e­rin­ger på bar­sel­s­af­de­lin­ger­ne, skri­ver Ber­ling­s­ke. Det ska­ber stor ulig­hed, me­ner Lil­li­an Bon­do, der er for­mand for Jor­de­mo­der­for­e­nin­gen. Iføl­ge hen­de bør det of­fent­li­ge be­ta­le for de ud­gif­ter, der er nød­ven­di­ge for at gen­nem­fø­re et suc­ces­fuldt fød­sels­for­løb.

»Der bør va­e­re en fast af­ta­le i al­le re­gio­ner om, at gravi­de, fø­de­n­de og bars­len­de har ret til pro­fes­sio­nel om­sorg og rå­d­giv­ning,« si­ger hun.

Hun me­ner, at sam­fun­det har ud­vik­let sig, så det ud­by­der me­get min­dre om­sorg.

For­e­nin­gen har re­gi­stre­ret 59 pri­vat­prak­ti­se­ren­de jordemødre på de­res hjem­mesi­de, og si­den 2011 er ud­bud­det vok­set mar­kant. De pri­va­te til­bud er op­stå­et, ef­ter at ek­sem­pel­vis ind­la­eg­gel­ses­ti­den på bar­sel­s­af­de­lin­ger­ne i lø­bet af 15 år er bragt ned fra fi­re døgn til få ti­mer. Der­for bli­ver kvin­der, der fø­der for an­den gang, of­te sendt hjem fi­re til seks ti­mer ef­ter føds­len. Kvin­der, der fø­der før­ste gang, bli­ver til­budt at bli­ve nat­ten over.

»Det kan godt va­e­re, at det of­fent­li­ge op­le­ver det som en ek­stra ud­gift, men jeg op­le­ver det som en in­ve­ste­ring,« si­ger Bon­do.

Hun me­ner, at det er foru­ro­li­gen­de, at de ting, der bli­ver an­be­fa­let i for­bin­del­se med en fød­sel, ik­ke er til­ga­en­ge­li­ge for al­le.

»Der er så man­ge so­ci­a­le sund­heds­for­hold, der ska­ber ulig­hed, når det kom­mer til føds­ler og gravi­di­te­ter. Det her skal ik­ke ska­be me­re split­tel­se,« si­ger for­man­den Lil­li­an Bon­do.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.