Den mest må­l­ret­te­de dan­sker

BT - - NAVNE - Så­dan lø­ser du Sudoku: Løsninger fra i går:

Nem Sva­er Dit svar: 40 ÅR I MOR­GEN Tu­sin­der af dan­ske pi­ger og nok isa­er dren­ge drøm­mer om at bli­ve astro­naut. Men fo­re­lø­big har kun en en­kelt for­må­et at fø­re drøm­men ud i li­vet, og at det net­op skul­le bli­ve An­dreas Mo­gen­sen, er be­stemt in­gen til­fa­el­dig­hed. For ma­gen til de­ter­mi­na­tion skal man le­de la­en­ge ef­ter.

Al­le­re­de da han går i 8. klas­se på Ry­gaards Sko­le i Hel­lerup, ma­ni­feste­rer drøm­men sig i ham. Og selv om det hur­tigt står ham klart, at han som dan­sker har na­e­sten samt­li­ge od­ds imod sig, er han på al­le må­der be­vidst og må­l­ret­tet i si­ne be­slut­nin­ger. Eks­pe­di­tion i Ama­zo­nas Ek­sem­pel­vis da han ef­ter stu­den­terek­sa­men flyt­ter til Lon­don for at ta­ge en fi­re­årig kan­di­da­tud­dan­nel­se som rum­fart­sin­ge­ni­ør. El­ler da han un­der ud­dan­nel­sen dra­ger på en na­e­sten tre må­ne­der lang og kra­e­ven­de ka­no­eks­pe­di­tion dybt ind i det tro­pi­ske vild­nis i Ama­zo­nas.

I 2008 by­der chan­cen sig Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. en­de­lig til. Det eu­ro­pa­ei­ske ru­ma­gen­tur ESA sø­ger nye astro­nau­ter, hvor­ef­ter An­dreas Mo­gen­sen ud­fyl­der en ve­lover­ve­jet an­søg­ning – og plud­se­lig be­fin­der sig blandt na­e­sten 10.000 an­sø­ge­re, der ka­em­per om ba­re seks ef­ter­trag­te­de plad­ser i astro­naut­kor­p­set i Køln.

Men den un­ge mands respek­tind­g­y­den­de cv, hans ro­li­ge og vin­den­de va­e­sen og ev­ne til at kla­re selv de mest kra­e­ven­de men­tale og fy­si­ske test brin­ger ham helt i front i kaplø­bet, og i maj 2009 kan han pra­e­sen­te­res som ver­dens før­ste dan­ske astro­naut. Her­ef­ter er An­dreas Mo­gen­sens liv uden for ram­pe­ly­set en­de­gyl­digt for­bi.

Det står i den grad klart, da han 2. sep­tem­ber 2015 sam­men med to me­dastro­nau­ter bli­ver skudt af sted i en So­juzra­ket mod Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion fra den sto­re rus­si­ske op­sen­del­ses­ba­se Ba­j­konur i Ka­sak­h­stan.

Det hal­ve Dan­mark føl­ger med til­ba­ge­holdt ån­de­d­ra­et med i den vil­de rej­se, men alt går godt, og op­pe i va­egt­løs­he­den på rum­sta­tio­nen går han li­ge i dan­sker­nes hjer­ter med sin åben­ly­se dyg­tig­hed og be­gej­string over en­de­lig at ha­ve fuld­ført sin drøm. Tal­ri­ge fored­rag I dag har An­dreas Mo­gen­sen na­e­sten 100.000 føl­ge­re på Fa­ce­book, og hans tal­ri­ge fored­rag på sko­ler, gym­na­si­er og in­sti­tu­tio­ner over det gan­ske land har va­e­ret holdt for ful­de hu­se.

Utal­li­ge har vil­let ha­ve en bid af na­tio­nens højt­fly­ven­de helt, men he­le vej­en igen­nem har Mo­gen­sen be­va­ret sin na­tur­li­ge og lidt dren­ge­ag­ti­ge char­me iblan­det pro­fes­sio­nel ev­ne til at for­mid­le rum­far­tens myste­ri­er.

Og­så i ESA og NASA er be­gej­strin­gen stor. Så stor, at han at­ter har få­et sin vil­je og si­den i som­mer har haft det ef­ter­trag­te­de job som ESAs eu­ro­pa­ei­ske for­bin­del­ses­of­fi­cer i NASAs ho­ved­kvar­ter i Hou­ston, USA, hvor han i mor­gen fejrer sin 40-års fød­sels­dag med sin lil­le fa­mi­lie, hu­stru­en Ce­ci­lie og par­rets tre­åri­ge dat­ter Emily.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.