Kamp for frem­ti­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­VE­STE­RING i 2017. Mens Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er Chri­sten­sen vil ven­te med at forta­el­le me­re om de­res nye pro­jekt på pres­se­mø­det, kan BT nu løf­te en del af det­te slør for, hvad mak­ker­par­ret vil pra­e­sen­te­re.

Gen­nem sam­ta­ler med fle­re kil­der i dansk cy­kel­sport, der ik­ke øn­sker at stå frem, er­fa­rer BT, at Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er Chri­sten­sen kø­ber sig ind i ejer­kred­sen hos cy­kel­hol­det Team Vir­tu Pro-Ve­lo Con­cept. Nyt blod i trup og bil Her er de to al­le­re­de sponso­rer, men med den nye in­ve­ste­ring bli­ver de en del af le­del­sen. Sam­me oplys­ning har det dan­ske cy­kel­si­te Fel­tet.dk og­så op­snu­set.

Sam­men med Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er Chri­sten­sen kom­mer og­så nyt blod i bå­de trup og i sport­s­di­rek­tør­bi­len i 2017.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger hen­ter Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er Chri­sten­sen den gar­ve­de sport­s­di­rek­tør Mi­cha­el Skel­de med over til Team Vir­tu ProVe­lo Con­cept, hvor han får rol­len som le­den­de sport­s­di­rek­tør.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra Mi­cha­el Skel­de, men han har ik­ke sva­ret på hen­ven­del­ser­ne.

Men der er og­så nye ryt­te­re på vej, og hol­det får nu til­gang af fle­re sta­er­ke, dan­ske nav­ne. Hen­ter dansk me­ster Så­le­des hen­ter Team Vir­tu Pro-Ve­lo Con­cept fle­re ryt­te­re fra Team Stöl­ting (tid­li­ge­re Cult, red.) i skik­kel­se af Mi­cha­el Car­bel, Ras­mus Guld­ham­mer, dan­marks­meste­ren Ale­xan­der Kamp og for­ment­lig og­så den er­far­ne ryt­ter, Mi­cha­el Rei­hs.

Pla­nen er nu, at Team Vir­tu ProVe­lo Con­cept i 2017 kø­rer vi­de­re som con­ti­nen­tal-hold, hvor et år­ligt bud­get ty­pisk lig­ger på mel­lem fem og 10 mil­li­o­ner kro­ner.

Der­med er am­bi­tio­nen om at ska­be et nyt Wor­ld Tour-hold fort­sat ud­skudt, selv­om Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er Chri­sten­sen har net­op det­te som det helt sto­re mål for de­res Ri­is Sei­er Pro­ject. Så­le­des er de to lø­ben­de ble­vet sat i for­bin­del­se med fle­re hold fra Wor­ld Tour’en, men end­nu er in­tet kon­kret kom­met ud af di­ver­se sam­ta­ler.

BT har va­e­ret i kon­takt med Lars Sei­er Chri­sten­sen og Bjar­ne Ri­is, som med­del­er, at de ik­ke har nog­le kom­men­ta­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.