Hvad skal jeg Re­nault

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JOBMULIGHEDER Ke­vin Magnus­sen er i spil hos sit nu­va­e­ren­de hold, Re­nault, men og­så det ame­ri­kan­ske Haa­steam bej­ler an­gi­ve­ligt til den dan­ske ra­cer­kø­rer. Selv­om we­e­ken­dens løb i Me­xi­co blev en stor skuf­fel­se for Ke­vin Magnu­sen, hvor hans mu­lig­he­der for et godt re­sul­tat fu­se­de ud med et for sent pit­stop, ser hans frem­tids­mu­lig­he­der i For­mel 1 ud til at va­e­re go­de.

Søn­dag blev Ke­vin Magnus­sen af fle­re me­di­er ka­e­det sam­men med Haas-tea­met, som skul­le ha­ve gi­vet dan­ske­ren et kon­trakt­til­bud om at kø­re for ame­ri­ka­ner­ne i den kom­men­de sa­e­son.

Sam­ti­dig ser det ud til, at Ke­vin Magnus­sen er Re­naults bed­ste mu­lig­hed af de kø­re­re, der er til­ga­en­ge­li­ge på mar­ke­det. Over­vej­el­ser In­tet er dog på plads end­nu, og Ke­vin Magnus­sen har ri­ge­ligt at over­ve­je i fly­ve­ren på vej hjem fra Me­xi­co til Kø­ben­havn.

BT har set på plus­ser og mi­nus­ser, når Ke­vin Magnus­sen ve­jer frem­ti­den hos Re­nault og Haas op mod hin­an­den. Vur­de­ring BT har vur­de­ret Selv­om Re­nault Po­ten­ti­a­le Det ame­ri­kan­ske ra­cer­team Ke­vin Magn Pers Ke­vin Magn

de to hold, Re­nault og Haas, som kan bli­ve Ke­vin Magnus­sen ar­bejds­plads i For­mel 1 na­e­ste sa­e­son.

Hol­de­ne er vur­de­ret i fi­re ka­te­go­ri­er (po­ten­ti­a­le, per­son­ligt match, for­vent­nings­pres og kon­trakt­for­hold) på en ska­la fra et til fem, hvor fem er hø­jest.

ik­ke li­ge nu lig­ner et top­team, har fransk­ma­en­de­ne al­le mu­lig­he­der for at bli­ve det på sigt. Hi­sto­risk set har Re­nault lagt mo­to­rer og bi­ler til man­ge VM-tit­ler, og det kan helt af­gjort ske igen. Der­for er tea­met på sigt det rig­ti­ge sted at va­e­re for Ke­vin Magnus­sen, hvis han vil gø­re sig håb om en dag at stå øverst på po­di­et. Øko­no­misk har Re­nault og­så mid­ler­ne til at ska­be et vin­der­team, hvor der ik­ke spa­res på ud­vik­lin­gen af ra­ce­ren. Det er her, Ke­vin Magnus­sen har størst chan­ce for at bli­ve ver­dens­me­ster.

er en sva­er­va­eg­ter i hjem­lan­det, hvor Haas isa­er gør sig godt i den me­get po­pu­la­e­re Na­scar-se­rie. Men no­gen VMvin­der i For­mel 1 bli­ver ame­ri­ka­ner­ne nok al­drig. Som kun­de­team skal Haas kø­be sig til mo­to­rer, vi­den og an­det ma­te­ri­el, og tea­met vil al­tid stå i an­den ra­ek­ke hos le­ve­ran­dø­ren Fer­ra­ri. I 2017 kom­mer Haas med sin før­ste, egen­pro­du­ce­re­de For­mel 1-ra­cer uden hja­elp fra Fer­ra­ri. Det kan bli­ve et sva­ert år for tea­met i bun­den af fel­tet. åben og af­sla For­mel 1-tea Re­nault. Indt op­le­vet det l mil­jø hos Mc Men Re­nault af­slap­pet, en sty­res af fran en hvis for­ve di­sci­plin og h og­så uden fo end. Og anon Re­nault har la­ek­ket op­lys man øn­sked hård­t­ar­bej­de til og mel­lem sted, hvor st og en be­ste kes unø­digt ten. Fri­hed u pet stem­nin Magnus­sen og bli­ver ald en tra­e­nings står ret på fa Det skal ik­ke med use­ri­øs plads hos no ne­re, der syn sen er fed, fo fuld gas, lign match.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.