Va­el­ge?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

nus­sen on­ligt match nus­sen Pres­set om For­vent­nings­pres Pres­set hos Haas Hos Re­nault Kon­trakt­for­hold Er we­e­ken­dens

op­le­ve­de en me­re ap­pet må­de at va­e­re i et am på i sit før­ste mø­de med til da hav­de dan­ske­ren kun langt me­re kon­ser­va­ti­ve cLa­ren un­der Ron Den­nis. t sy­nes ik­ke at va­e­re me­re nd at tea­met nsk­ma­end og ent­ning om hårdt ar­bej­de – or en løbswe­ekny­me kil­der hos i den­ne sa­e­son snin­ger om, at de at se en me­re en­de dan­sker m løb. fun­ge­rer ik­ke et ive reg­ler, kom­mu­ni­ka­tion mt må­de at va­e­re på tra­e­klangt ned over kø­rer­dragun­der an­svar og en af­slap­ng sy­nes at va­e­re dér, Ke­vin tri­ves bedst. Han er ik­ke drig en duks og sma­ski­ne, der abrik­ken 24/7. e for­veks­les si­tet. Men en og­le ame­ri­ka­nes, Magnu­sor­di han gi­ver ner et per­fekt

at le­ve­re top­pra­e­sta­tio­ner hos Re­nault er li­ge så højt, som hos hold som Fer­ra­ri, McLa­ren, Mer­ce­des og Red Bull. Magnus­sen har gen­nem sin kor­te For­mel 1-kar­ri­e­re va­e­ret un­der et stort pres for at le­ve­re som en ver­dens­me­ster, men i bi­ler der ik­ke har le­vet op til for­vent­nin­ger­ne hos McLa­ren og Re­nault. Et år, hvor Magnus­sen igen kø­rer for kar­ri­e­ren, er hård kost, men vil­kå­ret, hvis han vil va­e­re ver­dens­me­ster. Og så skal Magnus­sen for al­vor stram­me sig an for at kø­re op med Ni­co Hül­ken­berg hver ene­ste gang.

er en helt an­den stør­rel­se. Jo, der skal selv­føl­ge­lig le­ve­res, men her er det de en­kel­te sto­re pra­e­sta­tio­ner, som ve­jer tungt. Hos Haas kun­ne Magnus­sen få me­re ro på kar­ri­e­ren og ha­ve kor­te­re vej til at gø­re no­get, der vil an­ses som ek­stra­or­di­na­ert i fel­tet. Men det vil og­så va­e­re hos et team, hvor han for­ment­lig al­drig kom­mer i na­er­he­den af en sejr. Og det vil utvivl­s­omt gi­ve me­re an­er­ken­del­se, hvis Magnus­sen kø­rer fra Hül­ken­berg hos Re­nault end fra Grosje­an hos Haas. Og­så selv­om Ro­main Grosje­an er blandt fel­tets bed­re kø­re­re.

er det for­ment­lig igen Magnus­sen, der skal ac­cep­te­re an­dres krav for at få en ny af­ta­le. Sponsoren Ja­ck & Jo­nes kom­mer helt sik­kert igen til at spil­le en stor rol­le med end­nu et mil­li­ons­ponsorat. Og der­u­d­over si­ges det, at Re­nault kun vil gi­ve Magnus­sen en etårig af­ta­le. Der­for vil dan­ske­ren fort­sat hø­re un­der ka­te­go­ri­en ’be­ta­lings­kø­rer’, hvil­ket er et pra­e­di­kat, han helst vil di­stan­ce­re sig fra. Om­vendt er en af­ta­le med en så stor bil­fa­brik blandt fel­tets mest at­trak­ti­ve, og det vil uan­set re­sul­ta­tet i 2017 va­e­re en flot til­fø­jel­se til cv’et.

op­lys­nin­ger rig­ti­ge, får Magnus­sen en to­årig kon­trakt hos Haas, hvor han ik­ke skal be­kym­re sig om sin jobsik­ker­hed i 2017. Tilmed er af­ta­len an­gi­ve­ligt ik­ke be­tin­get af, at Magnus­sen kom­mer med mil­li­o­ner fra sin sponsor. Der­med bli­ver han for før­ste gang i F1-kar­ri­e­ren en løn­net kø­rer i mil­li­onklas­sen. Og det er et vig­tigt sig­nal at sen­de i for­hold til frem­ti­di­ge kon­trakt­for­hand­lin­ger. Den vir­ke­lig­hed vil helt sik­kert til­ta­le dan­ske­ren og rig­man­den An­ders Holch Povls­en, som har po­stet mil­li­o­ner i dan­ske­ren uden at få egent­lig pro­fit for sin in­ve­ste­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.