Skyg­ger­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VORDAN ER STEMNINGEN IN­TER­NT PÅ HERRELANDSHOLDET I HÅNDBOLD EF­TER DEN STO­RE BAL­LA­DE, SOM FULG­TE I KØLVAN­DET PÅ OL-GUL­DET? VEM KIG­GER SKA­EVT TIL HIN­AN­DEN I FORSØGET PÅ AT OPKLA­RE, HVEM DER STÅR BAG LAEKAGEN, SOM END­TE MED AT KO­STE SPORT­S­CHEF ULRIK WIL­BEK JOB­BET? VORDAN ER FOR­HOL­DET MEL­LEM LAND­STRA­E­NER GUD­MUN­DUR GUD­MUNDS­SON OG SPIL­LER­NE, SOM VAR SÅ AN­STRENGT UN­DER OL? AR GUD­MUNDS­SON SPILLEROPBAKNING TIL AT FÅ SIN KON­TRAKT FOR­LA­EN­GET? uden at det blev for­talt vi­de­re uden for lands­holds­lej­ren. PER­SON­LIGT ER JEG spa­endt på at se, hvor­dan spil­ler­ne og land­stra­e­ne­ren kom­mer ud af den­ne sam­ling. For det er åben­lyst, at for­hol­det må va­e­re an­strengt. Gud­mun­dur Gud­munds­son mø­der ind til sam­lin­gen vel vi­den­de, at hans spil­le­re to gan­ge un­der OL har dis­ku­te­ret mulig­he­den for en fy­ring af ham med da­va­e­ren­de sport­s­chef Ulrik Wil­bek. Han ved tilmed, at de har gjort det da­gen ef­ter, de fik ha­engt guld­me­dal­jer­ne om hal­sen. Det si­ger sig selv, der er et mas­sivt ar­bej­de, som skal gø­res, hvis den gen­si­di­ge til­lid skal re­e­tab­le­res.

Og hvad be­ty­der det for spil­ler­nes respekt for Gud­mun­dur Gud­munds­son, at de ved, det i høj grad var de­res ind­gri­ben, som fik hol­det på ret­te vej i Rio?

Det var dem, der gik til Ulrik Wil­bek og bad om hja­elp til at rå­be en sta­e­dig Gud­mun­dur Gud­munds­son op, da spil­let sej­le­de i grup­pe­kam­pe­ne, og spil­ler­ne mang­le­de gejst og ener­gi. Det var dem, der øn­ske­de ind­fly­del­se på tak­tik­ken og send­te Wil­bek til Gud­munds­son med en ra­ek­ke for­slag til for­bed­rin­ger – og sam­ti­dig øn­ske­de stør­re an­svar til as­si­sten­ten Hen­rik Kron­borg i hå­bet om, at det kun­ne gø­re Gud­munds­son min­dre stres­set på ba­en­ken. No­get, spil­ler­ne så som et stort pro­blem.

Som jeg hø­rer det, var der pil op i sam­ar­bej­det med land­stra­e­ne­ren i fle­re spil­le­res op­tik, da OL slut­te­de, for­di isla­en­din­gen blev bed­re til at lyt­te til in­put. Og for­di spil-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.