Sti­ne Jørgensen stop­per i FCM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VED EN SKILLEVEJ Lands­holds­spil­le­ren Sti­ne Jør­gen­sens kon­trakt ud­lø­ber i FCM Håndbold ef­ter den­ne sa­e­son, og den vil ik­ke bli­ve for­la­en­get. Ven­stre­ba­ck­en har be­slut­tet sig for at sø­ge nye ud­for­drin­ger fra den kom­men­de sa­e­son, op­ly­ser FCM i en pres­se­med­del­el­se.

»Jeg er tak­nem­me­lig for mi­ne år i klub­ben og de hold­kam­me­ra­ter og tra­e­ne­re, jeg har haft. He­le vej­en igen­nem har jeg va­e­ret om­gi­vet af go­de folk, så jeg kom­mer selv­føl­ge­lig til at sav­ne FCM-tea­met.«

»Sam­ti­dig fø­ler jeg, at det er tid til at prø­ve kra­ef­ter med nye op­ga­ver. De sid­ste fi­re år har va­e­ret ut­ro­lig la­e­re­ri­ge for mig. Jeg har ud­vik­let mit spil i beg­ge en­der, isa­er i for­sva­ret.«

»I dag er jeg en an­den de­fen­siv spil­ler, end da jeg kom til klub­ben. Jeg er kom­met op på et hø­je­re ni­veau og få­et en del in­ter­na­tio­nal er­fa­ring, for­di FCM blan­der sig i top­pen af dansk håndbold,« si­ger Sti­ne Jørgensen.

Hun kom til klub­ben i 2013. Si­den har hun med­vir­ket til at vin­de to DM-tit­ler samt to po­kal­tit­ler. Der­for er sport­s­di­rek­tør Stefan Kri­sten­sen ae­r­ger­lig over at skul­le si­ge far­vel til den 26-åri­ge bag­spil­ler.

»Vi er stol­te over at ha­ve bragt Sti­ne op på det ni­veau, som hun har i dag. Hun er en in­ter­na­tio­nal klas­se­spil­ler med en cen­tral fi­gur på klu­bog lands­holds­plan, så det er klart, at hun ef­ter­la­der et hul, som vi skal ha­ve ud­fyldt,« si­ger Stefan Kri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.