Fod­bold­stjer­ne lø­jet død

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MYSTERIUM af fle­re for­skel­li­ge per­so­ner på­stå­et død uden vi­de­re år­sag.

På­stan­de­ne gik blandt an­det på, at den 32-åri­ge fod­bold­spil­ler var ble­vet fun­det død i sit hjem, og fle­re men­ne­sker del­te hi­sto­ri­en på de so­ci­a­le me­di­er, li­ge­som der faldt hils­ner af i ret­ning af Mat­hieu Val­bu­e­na. Hel­dig­vis i li­ve Sa­gen vi­ser sig dog at va­e­re en stor, fed løgn uden skyg­gen af ind­hold. Det be­kra­ef­ter Val­bu­e­nas klub, Olym­pique Ly­on, på de­res Twit­ter­pro­fil.

»Mat­hieu Val­bu­e­na er hel­dig­vis i li­ve i mod­sa­et­ning til det, som mod­by­de­li­ge in­di­vi­der på­står på Twit­ter.«

»Olym­pique Ly­on er for­fa­er­det over dis­se skam­me­li­ge og umen­ne­ske­li­ge hand­lin­ger,« skri­ver klub­ben.

Nog­le folk var og­så hur­ti­ge til at tra­ek­ke trå­de mel­lem Val­bu­e­nas på­stå­e­de død og sam­me per­sons uhel­di­ge for­hold til den tid­li­ge­re lands­holdskol­le­ga Ka­rim Ben­ze­ma, der spil­ler i Re­al Madrid.

Ben­ze­ma har er­kendt, at han har va­e­ret med til at afpresse Val­bu­e­na for pen­ge, da Ben­ze­ma sam­men med en af si­ne ven­ner var i be­sid­del­se af en se­xvi­deo med Mat­hieu Val­bu­e­na.

Det ko­ste­de Ben­ze­ma del­ta­gel­sen i EM i som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.