KKES SID­STE CHAN­CE Stats­mi­ni­ste­rens mu­li­ge smut­vej

BT - - NYHEDER - GRAFIK: Grøn­bech. FOTO: Scan­pix

VALG-FE­BER af 2025-pla­nen for­hand­les på plads hver for sig.

Kil­der i blå blok si­ger dog og­så, at det var Løk­kes fejl op­rin­de­ligt at lan­ce­re 2025-pla­nen uden at ha­ve dis­ku­te­ret det i det skjul­te med Li­be­ral Al­li­an­ce og Dansk Fol­ke­par­ti. Hvis man hav­de få­et bun­det par­ter­ne op på no­get der, hav­de kli­ma­et må­ske va­e­ret bed­re. Nu ske­te der i ste­det det, at bå­de LA og DF fandt Løk­kes fa­con ar­ro­gant og blev su­re over, at re­ge­rin­gen tro­e­de, man kun­ne spi­se beg­ge par­ti­er­ne af med no­get, der var et pa­ent styk­ke fra de­res krav. Sam­ti­dig si­ger kil­der, at det først for en uges tid si­den gik op for Lars Løk­ke, at An­ders Samu­el­sen vir­ke­lig ik­ke hav­de ta­enkt sig at gi­ve sig på sit krav om en fem pct. sa­en­kel­se af top­skat­ten og­så for folk, der tje­ner over en mil­li­on om året. DF vil stadig ik­ke va­e­re med i en af­ta­le, der ac­cep­te­rer LAs krav, og der­med er si­tu­a­tio­nen fort­sat fast­låst.

Den kon­ser­va­ti­ve le­der Sø­ren Pa­pe Poul­sen tror på, at Lars Løk­ke og Claus Hjort kan fin­de en løs­ning, og han op­for­drer Samu­el­sen og Thu­le­sen Da­hl til at krav­le ned fra tra­e­er­ne:

»Det er før sket, at der er ind­truf­fet mirak­ler i uti­de. Jeg tror og hå­ber på, at vi kan fin­de ud af no­get. Va­el­ger­ne har bedt os lø­se en op­ga­ve – så sy­nes jeg og­så, vi fi­re par­ti­er er for­plig­tet til at rok­ke os på vo­res po­si­tio­ner,« si­ger han. DF er stadig klar til kamp Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl står no­get skam­skudt til­ba­ge, ef­ter at DF er hav­net i en re­gu­la­er skan­da­le om EU-støt­te. Men han er fort­sat klar til valg, og kil­der fast­slår, at han ik­ke har råd til at ta­be me­re tro­va­er­dig­hed, end han al­le­re­de har gjort. Så hel­le­re et valg, selv­om det må ko­ste nog­le man­da­ter, ly­der DF-ana­ly­sen.

»Lars Løk­ke har un­der­vur­de­ret, at vi fak­tisk men­te det al­vor­ligt, når vi er imod de top­skat­te­let­tel­ser. Han har tro­et, at hvis man sat­te man­ge ret­ter frem på bor­det sam­ti­dig, så vil­le der va­e­re no­get for en­hver smag. Men han for­stod ik­ke, at der kan va­e­re no­get, man bry­der sig så lidt om, at man sim­pelt­hen ik­ke vil spi­se det,« si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. PO­LI­TISK SPIL Lars Løk­ke har en smut­vej, hvor han kan und­gå at ud­skri­ve valg, selv­om for­hand­lin­ger­ne bry­der sam­men. Det me­ner den po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Jarl Cor­dua fra Ra­dio24Syv.

»Løk­ke be­hø­ver slet ik­ke at ud­skri­ve valg. Der er jo in­gen grund til at ud­skri­ve et valg, som han med stor sand­syn­lig­hed vil ta­be, hvor­ef­ter han selv er fa­er­dig,« si­ger han.

»Re­ge­rin­gen kan gå af uden at ud­skri­ve valg. Så skal par­ti­er­ne til Dron­nin­gen og si­ge, hvem de pe­ger på som for­hand­lings­le­der. Vil An­ders Samu­el­sen in­si­ste­re på et fol­ke­tings­valg, Vil An­ders Samu­el­sen in­si­ste­re på et fol­ke­tings­valg, hvor blå blok sand­syn­lig­vis ta­ber? hvor blå blok sand­syn­lig­vis ta­ber, og han selv får et par på kas­sen? Må­ske kom­mer der et mel­lem­spil, hvor Met­te Fre­de­rik­sen har bol­den, og så kan hun kon­sta­te­re, at hun ik­ke har et fler­tal bag sig. Så går man til­ba­ge til Lars Løk­ke og be­der ham om at dan­ne re­ge­ring, og han kan in­klu­de­re DF el­ler LA. Det er jo helt gak at smi­de det he­le fra sig,« si­ger Jarl Cor­dua. Or­ga­ni­se­ret selv­mord i blå blok Pe­ter Mo­gen­sen, di­rek­tør i ta­en­ket­an­ken Kra­ka, si­ger:

»Det er or­ga­ni­se­ret selv­mord i blå blok. Jeg har al­drig set så dum en stra­te­gi som An­ders Samu­el­sens og og­så lidt Thu­le­sen Da­hls. Til nytår står de i nøj­ag­tigt sam­me si­tu­a­tion. In­gen vil gi­ve sig. Løk­ke vil ka­em­pe til det sid­ste. Han vil ik­ke gå af – han skal va­el­tes. Og hvis Samu­el­sen va­el­ter Løk­ke, vil han gå over i hi­sto­ri­en som ham, der smadre­de blå blok og gav mag­ten til Met­te Fre­de­rik­sen. Og så vil in­gen sam­ar­bej­de med ham frem­over. Samu­el­sen og Thu­le­sen op­fø­rer sig som to han-bavi­a­ner, og ri­si­ko­en for et valg er ste­get be­ty­de­ligt,« si­ger Pe­ter Mo­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.