En gang ghet­to ...

BT - - NYHEDER -

GHET­TO ’Et hi­sto­risk til­ba­ge­blik på sa­er­ligt ud­sat­te bo­lig­om­rå­der’, som Kraks fond for By­forsk­ning of­fent­lig­gør i dag. En gang ghet­to, al­tid ghet­to, ly­der den for­enk­le­de kon­klu­sion.

For­sker­ne bag un­der­sø­gel­sen har stu­de­ret de 31 ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, som Thor­ning-re­ge­rin­gen ud­pe­ge­de på sin så­kald­te ghet­to­li­ste i 2014. Og ser man på, hvor man­ge be­bo­e­re der er ar­bejds­lø­se, uden ud­dan­nel­se, kri­mi­nel­le el­ler har lav ind­komst, så er der stort set in­tet sket si­den 1985.

Dog er an­de­len af ind­van­dre­re og ef­ter­kom­me­re vok­set be­ty­de­ligt og ud­gør i dag om­kring halv­de­len af be­bo­er­ne mod om­kring ti pro­cent i 1985. Ser man på de øv­ri­ge pa­ra­me­tre, er bil­le­det ua­en­dret. Sam­me ka­rak­te­ri­sti­ka De 31 bo­lig­om­rå­der har igen­nem de se­ne­ste tre år­ti­er haft Dan­marks hø­je­ste an­del af per­so­ner uden til­knyt­ning til hver­ken ar­bejds­mar­ke­det el­ler ud­dan­nel­ses­sy­ste­met, den hø­je­ste an­del af be­bo­e­re med flest dom­me og den hø­je­ste an­del af be­bo­e­re med det la­ve­ste ind­komst- og ud­dan­nel­ses­ni­veau.

»Det er over­ra­sken­de, at det er de sam­me ka­rak­te­ri­sti­ka, der ga­el­der for de sam­me om­rå­der, når man går så lang tid til­ba­ge. Der er ta­get man­ge ini­ti­a­ti­ver, og man­ge er flyt­tet ud og ind, men det har alt­så ik­ke aen­dret no­get i sam­men­sa­et­nin­gen,« si­ger Ce­ci­lie Do­hl­mann We­at­he­rall, der er den ene af de tre for­ske­re bag stu­di­et.

Den va­e­sent­lig­ste år­sag til sta­tus quo er, at be­bo­e­re i de be­la­ste­de om­rå­der, som kom­mer i job el­ler ud­dan­nel­se og der­med får en hø­je­re ind­komst, flyt­ter.

Og dem, der flyt­ter ind, har stør­re so­ci­a­le pro­ble­mer og en me­re plet­tet straf­fe­at­test. Men dis­se for­hold kan dog langt fra for­kla­re det he­le. Be­bo­e­re i be­la­ste­de om­rå­der bli­ver i dag bo­en­de i la­en­ge­re tid, end til­fa­el­det var tid­li­ge­re.

»Det er alt­så ik­ke kun det selek­ti­ve flyt­te­møn­ster, der op­ret­hol­der bil­le­det i de sa­er­ligt ud­sat­te bo­lig­om­rå­der. Det er isa­er dem, der bli­ver bo­en­de, der tra­ek­ker ni­veau­et ned,« for­kla­rer Ce­ci­lie Do­hl­mann We­at­he­rall. Pen­ge­ne ik­ke spildt Mas­ser af un­der­sø­gel­ser vi­ser, at de fle­ste helst vil bo sam­men med bor­ge­re, der lig­ner dem selv, og det­te for­hold slår og­så igen­nem i so­ci­alt be­la­ste­de om­rå­der. Bor­ge­re med lav ind­komst sø­ger mod bil­li­ge lej­lig­he-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.