Smid de ek­stra

BT - - NYHEDER -

OVERVAEGT Ef­ter­å­ret er den bed­ste tid at ta­be sig, gan­ske en­kelt for­di vi på det tids­punkt ve­jer mindst. For det er im­mer­va­ek let­te­re at smi­de to ki­lo end fem. Det er kon­klu­sio­nen i et stort in­ter­na­tio­nalt stu­die net­op ud­gi­vet i The New Eng­land Jour­nal of Me­di­ci­ne.

For mens de fle­ste har sta­bil va­egt i lø­bet af som­mer­må­ne­der­ne, så sni­ger de ek­stra ki­lo sig stil­le og ro­ligt ind un­der strik­trøj­en i lø­bet af vin­te­r­en. I stu­di­et har for­sker­ne igen­nem et år fulgt va­eg­ten på knap 3.000 men­ne­sker fra Ja­pan, USA og Tys­kland, og ten­den­sen er ty­de­lig:

»Al­le ta­ger på i høj­ti­der­ne,« si­ger ho­ved­for­fat­te­ren til stu­di­et, dr. Bri­an Wan­sink, til The In­de­pen­dent. Uan­set om vi ta­ler ja­pa­ner­nes gol­den we­ek (na­tio­nal høj­tid), ame­ri­ka­ner­nes thanks­gi­ving el­ler ty­sker­nes – og dan­sker­nes – jul og på­ske, har høj­ti­der­ne det til fa­el­les, at de hand­ler om at spi­se god mad. Ty­sker­ne tog i gen­nem­snit 0,8 kg på ale­ne henover ju­len. Og de ek­stra ki­lo, vi ta­ger på i ju­len, kan ta­ge fle­re må­ne­der at slip­pe af med igen.

»I ste­det for at la­ve et nytårs­for­sa­et, så lav et ef­ter­års­for­sa­et. Det er me­get let­te­re at und­gå høj­tids-ki­lo­e­ne end at ta­be dem, når de først har sat sig. Lav en plan i ef­ter­å­ret, så du ik­ke skal bru­ge ot­te må­ne­der på at ta­be den ek­stra va­egt igen,« si­ger dr. Bri­an Wan­sink.

Ja­nu­ar må­ned er el­lers en gyl­den må­ned for fit­nes­scen­tre, hvor tu­sind­vis af dan­ske­re mel­der sig ind for at lø­be ju­le-su­let af sig. Men skal man tro for­sker­ne, bør man alt­så i ste­det mel­de sig ind nu, hvis man vil hol­de va­eg­ten ne­de. Godt at aen­dre ru­ti­ner Knap halv­de­len af al­le voks­ne dan­ske­re er over­va­eg­ti­ge (bmi over 25). Ik­ke ale­ne hop­per de ek­stra kg ud over buk­se­kan­ten og gør os for­pu­ste­de på gå­tu­ren. De tru­er og­så vo­res sund­hed. Sund­heds­ty­rel­sen vur­de­rer, at 7.200 dan­ske­re hvert år dør af en syg­dom op­stå­et på grund af sva­er overvaegt (bmi over 30).

Ben­te Klar­lund Pe­der­sen, over­la­e­ge på Rigs­ho­spi­ta­let, pro­fes­sor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og le­der af TrygFon­dens Cen­ter for Ak­tiv Sund­hed, sy­nes, at va­egt­kur­ven i stu­di­et er in­ter­es­sant, for­di den me­get pra­e­cist de­mon­stre­rer ten­den­sen til, at vi ta­ger på op til høj­ti­der. Der­for er hun og­så me­get enig i kon­klu­sio­nen:

»Vi skal va­e­re op­ma­er­k­som­me på, at vi ik­ke får de sto­re va­eg­ta­en­drin­ger, og der­for er det me­get godt før hel­lig­da­ge­ne at få aen­dret lidt på ru­ti­ner­ne. Frem for slan­ke­ku­re skal man i ste­det småju­ste­re sin va­egt he­le ti­den. Kom­mer der f.eks. en pe­ri­o­de med me­gen fest, så skal man må­ske fa­ste lidt in­den,« si­ger hun. Mørkt og koldt Stu­di­et vi­ser, at va­eg­ten pe­a­ker ved høj­ti­der­ne, men va­egtøg­nin­gen ha­en­ger sand­syn­lig­vis og­så sam­men med den mør­ke og kol­de tid.

»Vi kan se, at va­eg­ten er me­get lav i juli, hvor vi jo el­lers og­så hol­der fe­rie. Men det ha­en­ger jo net­op sam­men med, at vi er me­get uden­dørs, drø­ner om­kring og får ener­gi,« si­ger Ben­te Klar­lund Pe­ter­sen.

Kost- og tra­e­nings­eks­pert Mi­chel­le Kri­sten­sen har si­den 2012 haft me­re end 2.100 kvin­der på så­kald­te boo­tcamps (va­egt­tabs­for­løb, red.). Hun klap­per i si­ne haender over un­der­sø­gel­sens kon­klu­sion. For det er og­så hen­des er­fa­ring, at de kvin­der, der i lø­bet af ef­ter­å­ret mel­der sig til boo­tcamp, har stør­re suc­ces med at nå de­res va­egt­mål – og ik­ke mindst fast­hol­de dem.

»Vej­ret ind­by­der ik­ke li­ge­frem til ude­ak­ti­vi­te­ter. Vi vil hel­le­re hyg­ge in­den­for, og ’hyg­ge’ hand­ler for dan­sker­ne om at tyg­ge i ting – isa­er fe­de og sø­de sa­ger. Sam­ti­dig ud­sa­et­tes vi min­dre for sol­lys, og det be­ty­der, at vi ik­ke har ener­gi og over­skud til at va­el­ge de sun­de ting,« si­ger hun. At sa­et­te sig for ba­re at hol­de va­eg­ten og ik­ke ta­ge på er og­så et godt mål for novem­ber og de­cem­ber. Så vil man i ja­nu­ar ha­ve me­get me­re over­skud til at skrue op for sund­he­den

Sund­heds­ty­rel­sen an­be­fa­ler, at man gen­nem he­le li­vet be­va­rer sin nor­malva­egt. For voks­ne be­ty­der det, at man har et BMI mel­lem 18,5 og 25,0. EKSEMPEL: Du ve­jer 80 kg og må­ler 1,84m På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Gra­fen vi­ser, hvor­dan del­ta­ger­ne i et stort in­ter­na­tio­nalt stu­die for­mår at hol­de va­eg­ten sta­bil i som­mer­må­ne­der­ne – det er hen over vin­te­r­en og un­der høj­ti­der, va­eg­ten sti­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.