Ka­to­lik­ker fik kys og ka­er­lig­hed

Pa­ve Frans pra­e­di­ke­de om en­hed, sa­lig­hed og hja­elp til dem i nød, da han be­søg­te Mal­mø

BT - - NYHEDER -

Pa­ven stod i går i spid­sen for en stor, ka­tolsk mes­se i Mal­mø, hvor der blev fejret al­le­hel­gens­dag, en ka­tolsk høj­tid. »In no­mi­ne Pa­tris et Fi­lii et Spi­ri­tus San­cti,« ind­led­te pa­ve Frans mes­sen for­an de frem­mød­te og fort­sat­te på spansk ef­ter fle­re hel­li­ge hand­lin­ger:

»I dag fejrer vi sam­men al­le­hel­gens­dag. Vi fejrer dem, som er ble­vet hel­ge­ner gen­nem hi­sto­ri­en. Vi fejrer og­så hel­lig­he­den.«

Pa­ven gen­nem­før­te her­ef­ter en pra­e­di­ken, der hyl­de­de en­hed, yd­myg­hed og sa­lig­hed gen­nem go­de hand­lin­ger over for dem, der li­der nød i ver­den.

Pa­ve Frans an­kom til et langt­fra fuldt Swed­bank Sta­dion i Mal­mø klok­ken 9.30, hvor ho­ved­sa­ge­ligt sven­ske og skan­di­na­vi­ske ka­to­lik­ker modt­og ham med klapsal­ver og til­råb. De fle­ste var truk­ket i vin­ter­tøj på den regn­vå­de for­mid­dag.

Som van­ligt, når den fol­ke­li­ge pa­ve hol­der mes­se el­ler be­va­e­ger sig blandt si­ne til­ha­en­ge­re, løf­te­de hans livvag­ter ba­by­er og børn ned fra de­res fora­el­dres ud­strak­te ar­me, så pa­ven kun­ne kys­se dem og gi­ve dem de­res vel­sig­nel­se. Sam­le, ik­ke skil­le Pa­ven er i Sve­ri­ge for at fejre 500året for re­for­ma­tio­nen, hvor de pro­te­stan­ti­ske tros­ret­nin­ger brød med den ka­tol­ske kir­ke.

Man­dag send­te pa­ven og le­de­ren for Det Lut­her­ske Ver­dens­sam­fund et fa­el­les bud­skab om øget sam­ar­bej­de mel­lem de to ret­nin­ger. Pa­ven ud­tal­te, at de to stør­ste ret­nin­ger in­den for kri­sten­dom­men skal fo­ku­se­re på de ting, der sam­ler dem – ik­ke på det, der skil­ler dem.

For før­ste gang no­gen­sin­de sag­de pa­ven, der er det ab­so­lut­te over­ho­ved for den ka­tol­ske kir­ke og iføl­ge kir­ken Jesus’ sted­fortra­e­der på Jor­den, at re­for­ma­tio­nen og­så har bi­dra­get po­si­tivt til tro­en.

»Der er me­get me­re, der sam­ler os, end som ad­skil­ler os,« sag­de pa­ve Frans, der er den 266. pa­ve, den før­ste pa­ve fra Sy­da­me­ri­ka – ja, fak­tisk den før­ste pa­ve si­den 741, der ik­ke er fra Eu­ro­pa.

Han er kendt som en fol­ke­lig og yd­myg pa­ve, der går sta­er­kt op i fat­tig­dom og nød.

Der er me­get me­re, der sam­ler os, end som ad­skil­ler os Pa­ve Frans

FOTO: REUTERS, AFP

Pa­ven stod i går i spid­sen for den ka­tol­ske mes­se på al­le­hel­gens­dag i Mal­mø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.