’ ’

BT - - DEBAT -

PERNILLE SKIPPER Po­li­tisk ord­fø­rer, En­heds­li­sten

som no­get godt, at der er lagt til at ud­skri­ve så man­ge ting i vej­en for en aso­ci­al plan, at han valg, se­ne­st fi­re år ef­ter det er ble­vet af­holdt, ja­evn­før ind­til vi­de­re er snublet over den. For os ha nd­le r det grund­loven. Det, som stats­mi­ni­ste­ren si­ger, er, at om, at han ik­ke rej­ser sig igen. Det er et valg kan va­e­re ud­fal­det, hvis vi ik­ke

For os en del-sejr for de man­ge men­ne­sker får en af­ta­le, men vo­res am­bi­tio­ner i på Chri­sti­ans­borg og i den vir­ke­li­ge en 2025-plan er jo be­stemt ik­ke af­lyst.

hand­ler ver­den, der har pro­teste­ret mod SU­for­rin­gel­ser, De er ba­re ble­vet ud­skudt. Det, der er

det om, at hø­je­re pen­sions­al­der og vig­tigt nu, er at få fi­nans­lo­ven på plads. sagt nej til top­skat­te­let­tel­ser til dem, Der er en de­ad­li­ne, for­di det er bud­get­tet

Lars Løk­ke der i for­vej­en har me­get. for na­e­ste år – 2025-pla­nen er ik­ke på Ras­mus­sen ik­ke sam­me må­de en ha­stesag. Vi har stadig

am­bi­tio­ner­ne, og vi vil ger­ne ha­ve en rej­ser sig igen af­ta­le, men hastva­erk er ik­ke en kva­li­tet i sig selv.

JEG OPFATTER DET

Der har va­e­ret så stor mod­stand mod isa­er top­skat­te­let­tel­ser, at det vi­ser sig umu­ligt for Løk­ke at få pla­nen igen­nem, og umu­ligt for DF at ind­gå en stu­de­han­del, hvor de kan ge­ne­re ud­la­en­din­ge til gen­ga­eld for at ska­e­re ned på vel­fa­erds­sam­fun­det.

Løk­ke klam­rer sig til ta­bu­ret­ten. Li­be­ral Al­li­an­ce har lo­vet at va­el­te ham, hvis ik­ke de får top­skat­te­let­tel­ser, men det kan ik­ke for­e­nes med DFs krav om ik­ke at rø­re top­skat­ten. Hvis vi hol­der pres­set på DF og af­kra­e­ver svar på, hvad de vil med SU og pen­sions­al­de­ren og kon­tant­hja­elps­re­for­men, er der kun to ve­je: An­ders Samu­el­sen kry­ber, el­ler vi får et valg. Vi hå­ber på det sid­ste.

STATS­MI­NI­STE­REN ER FOR­PLIG­TET

Stats­mi­ni­ste­ren har sagt, at vi ger­ne vil ha­ve en af­ta­le om det her, og det er vi ul­ti­ma­tivt klar til at ta­ge et valg på. Men det er ik­ke det sam­me som at si­ge, at får vi det ik­ke i lø­bet af en ef­ter­mid­dag, så smi­der vi det he­le på gul­vet, lø­ber skri­gen­de va­ek og ta­ger en valg­kamp. Så­dan age­rer vi ik­ke i Ven­stre. Vi er et an­svar­ligt par­ti, et af de få, kun­ne man til­fø­je. For mig er det vig­tig­ste, at vi får en af­ta­le, ik­ke hvor­når vi gør det. Hvis man har for travlt med at lø­be rundt og ta­le om valg, så er man for me­get op­ta­get af pro­ces og ik­ke løs­ning, og det lig­ger ik­ke til mig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.