Fi­re me­re an­holdt i om­fat­ten­de narkosag

BT - - NYHEDER -

I lø­bet af de se­ne­ste da­ge har Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti an­holdt yder­li­ge­re fi­re per­so­ner i en om­fat­ten­de narkosag. Sam­ti­dig har man be­slag­lagt 13 kg am­fe­ta­min, syv kg ko­kain, halvan­det kg hash og to sky­de­vå­ben. Der­med om­hand­ler sa­gen nu over 100 kg am­fe­ta­min, der på ga­de­plan me­nes at kun­ne ind­brin­ge om­kring 10 mio. kr.

»Med ak­tio­ner­ne over de se­ne­ste da­ge har vi til­ve­je­bragt et ek­stra­or­di­na­ert stort kvan­tum narko­ti­ka, der ef­ter vo­res op­fat­tel­se ik­ke ale­ne var be­reg­net for narko­ti­ka­mar­ke­det i Slagelse og om­egn,« si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er Bent Lud­vigsen i en pres­se­med­del­el­se.

Sa­gen be­gynd­te 6. ok­to­ber, hvor po­li­ti­et gen­nem­før­te en stor­stilet an­hol­del­ses­ak­tion på par­ke­rings­plad­sen for­an Bil­ka i Slagelse. Her blev be­slag­lagt 50 kg am­fe­ta­min. Ef­ter­føl­gen­de fandt po­li­ti­et frem til et am­fe­ta­min­la­bo­ra­to­ri­um, hvor yder­li­ge­re mindst 50 kg var ved at bli­ve frem­stil­let.

Nog­le da­ge se­ne­re an­hold­te po­li­ti­et tre per­so­ner, der var i be­sid­del­se af et skar­pladt vå­ben. Trio­en hav­de til­sy­ne­la­den­de pla­ner om at få en be­kendt – en af de før­ste fi­re, der blev fa­engs­let – ud i fri­he­den. .

Fre­dag fulg­te end­nu en an­hol­del­se, og man­dag fort­sat­te an­hol­del­ser­ne så i og om­kring Slagelse.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.