Pernille Ver­mund fyld­te bar til bri­ste­punk­tet

BT - - NYHEDER -

SKÅL De­bat­ten var rød­g­lø­de­n­de og to­nen hård, da det kø­ben­havn­ske va­erts­hus To­ga Vin­stue på Fa­ce­book an­non­ce­re­de, at for­man­den for par­ti­et Nye Bor­ger­li­ge, Pernille Ver­mund, tirs­dag af­ten vil­le ska­en­ke øl i ba­ren som ga­este­bar­ten­der. Iko­nisk va­erts­hus Fle­re sva­er­ge­de end­da, at de al­drig me­re vil­le sa­et­te de­res ben på det iko­ni­ske va­erts­hus et stenkast fra Chri­sti­ans­borg, hvis va­erts­hu­set gjor­de al­vor af ar­ran­ge­men­tet. Men da klok­ken na­er­me­de sig 21 i går af­tes, hvor Pernille Ver­mund skul­le stil­le sig klar bag bar­di­sken, vid­ne­de en kødrand af men­ne­sker me­re om et til­løbs­styk­ke end en boy­kot. ’Hun er me­get la­ek­ker’ »Hold da op, her er man­ge men­ne­sker,« lød det fra Pernille Ver­mund selv, da hun fik mast sig ind i ba­ren og forun­dret kig­ge­de ud over men­ne­ske­ha­vet.

Rundt om bar­di­sken stod folk kilet sam­men for at få et glimt af giraf­fen, og da hun gik i sving ved fa­døls­ha­ner­ne, blev der he­vet mo­bil­ka­me­ra­er op af lom­mer­ne.

Ude på ga­den stod de, der ik­ke kun­ne kom­me ind.

»Hun er egent­lig me­get la­ek­ker,« kon­sta­te­re­de en bar­ga­est med det sam­me, den 40-åri­ge blon­de po­li­ti­ker og mor til tre vend­te ryg­gen til for at ta­ge jak­ken af.

Ved ba­ren i det st­u­ven­de ful­de To­ga Vin­stue sad eje­ren Pe­ter Fre­de­rik­sen. Der var va­e­sent­ligt fle­re ga­e­ster, end der ple­jer at va­e­re på så­dan en tirs­dag af­ten, med­gav han.

»Jeg hav­de ik­ke i min vil­de­ste fan­ta­si fo­re­stil­let mig, at det vil­le af­fø­de så man­ge re­ak­tio­ner, at Pernille Ver­mund skul­le va­e­re ga­este­bar­ten­der,« sag­de Pe­ter Fre­de­rik­sen, der på grund af den vold­som­me de­bat kun hav­de for­ven­tet få ga­e­ster.

Pe­ter Fre­de­rik­sen har dog ta­get den tid­li­ge­re så op­he­de­de stem­ning med sinds­ro. Me­get lil­le grup­pe »Det er en me­get lil­le grup­pe, der har tru­et med al­drig me­re at vil­le kom­me på To­ga Vin­stue. Og det er fak­tisk ik­ke no­gen, vi ple­jer at se her­ne­de, så vi over­le­ver nok,« sag­de han.

Pernille Ver­mund stif­te­de i ok­to­ber 2015 Nye Bor­ger­li­ge og me­ner blandt an­det, at samt­li­ge ind­van­dre­re på kon­tant­hja­elp og flygt­nin­ge skal sen­des ud af lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.