Da­mer­ne

BT - - KULTUR -

var ik­ke fle­re må­der at gø­re tin­ge­ne på – kun hans.

De upas­sen­de kom­men­ta­rer duk­ke­de og­så op uden for film­op­ta­gel­ser­ne, som da han ved et mid­dags­sel­skab la­e­ne­de sig ind mod sin bord­da­me og sag­de: »I don’t use my co­ck... (Jeg bru­ger ik­ke min pik, red.)«, hvor­ef­ter han ved kvin­dens cho­ke­re­de an­sigts­ud­tryk ud­dy­ber: »What I me­an is: You can call me Hitch! (det jeg me­ner er, at du kan kal­de mig Hitch, red.)«.

Og så var han be­ryg­tet for at fo­rel­ske sig i si­ne un­ge hel­tin­der. Sku­e­spil­ler­ne Gra­ce Kel­ly, In­grid Berg­man, Ve­ra Mi­les og Tip­pi Hed­ren blev al­le gen­stan­de for hans begaer – et begaer, der til hans sto­re skuf­fel­se ik­ke blev gen­ga­eldt. Og med af­vis­nin­ger­ne fra hans helt egen stjer­ne, Tip­pi Hed­ren, blev det til­sy­ne­la­den­de for me­get for den sva­ert over­va­eg­ti­ge og ef­ter­hån­den ae­l­dre fil­min­struk­tør, så det ud­vik­le­de sig til ren se­x­chi­ka­ne.

Men en lil­le­bit­te spin­kel rødt­op fyld­te og­så en stor plads i hans liv, hans ko­ne gen­nem 54 år Al­ma Re­vil­le. Hun var ik­ke ba­re film­ge­niets høj­re hånd, men spil­le­de en af­gø­ren­de rol­le i til­bli­vel­sen af hans film. Da han som 79-årig fik en AEresOscar, tak­ke­de han fi­re men­ne­sker: Man­dens ’fi­re ko­ner’ »Den før­ste af de fi­re er en film­klip­per, den an­den er en ma­nuskript­for­fat­ter, den tred­je er mor til min dat­ter Pat, og den fjer­de er så god som no­gen kok, der no­gen­sin­de har ud­ført mirak­ler i et hjems køk­ken. Og de­res nav­ne er Al­ma Re­vil­le«.

Al­fred Hit­chco­ck dø­de i 1980, 80 år gam­mel. Han nå­e­de at la­ve 55 film.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.