HELT PER­FEKT, PEP !

I et ha­es­bla­e­sen­de op­gør slog Pep Gu­ar­di­o­la og Man­che­ster Ci­ty Bar­ce­lo­na - med Bar­ce­lo­na-midler

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - Las­se Vø­ge | lavg@spor­ten.dk

Man­che­ster Ci­ty hav­de in­den i af­tes mødt Bar­ce­lo­na fem gan­ge – al­le fem op­gør har fun­det sted in­den for de se­ne­ste tre sa­e­so­ner – og det var al­drig lyk­kes hol­det at ta­ge så me­get som ét ene­ste po­int mod de ma­eg­ti­ge ca­ta­la­ne­re.

Men det fik de skyblå bri­ters nye ma­na­ger, Pep Gu­ar­di­o­la, aen­dret på i af­tes. Den kløg­ti­ge spa­ni­er ud­nyt­te­de al sin kend­skab til det Bar­ce­lo­na-hold, som han selv har fla­sket op, og fik lagt en per­fekt tak­tik, der fuld­sta­en­dig over­rum­p­le­de de el­lers så su­ve­ra­e­ne spa­ni­e­re.

Ga­ester­ne kom el­lers plan­ma­es­sigt bag­ud, da Lio­nel Mes­si 20 mi­nut­ter in­de i før­ste halv­leg sat­te gang i et sy­le­spidst kon­traan­greb, som han end­te med selv at prik­ke i net­tet. Men Ci­ty fort­sat­te med det ul­tra­hid­si­ge pres, hol­det hav­de lagt ud med. Og det gav po­te fem mi­nut­ter før pau­sen, hvor et nervøst Bar­ce­lo­na-for­svar fora­e­re­de va­er­ter­ne ud­lig­nin­gen ved Ilkay Gün­do­gan. Pep ju­ste­re­de for­ma­tio­nen i an­den halv­leg til no­get, der min­de­de me­re om en klas­sisk 4-4-2, og det vi­ste sig som et ge­ni­alt tra­ek. Hjem­me­hol­det stor­do­mi­ne­re­de og skab­te chan­cer i span­de­vis mod et mand­skab, som Man­che­ster Ci­ty kun hav­de sco­ret to gan­ge imod i de fo­re­gå­en­de fem mø­der.

Bar­ce­lo­na-spil­ler­ne frem­stod helt pa­ra­ly­se­re­de af at stå over for plud­se­lig at sma­ge de­res egen me­di­cin, og det må va­ek­ke be­kym­ring hos ch­eftra­e­ner Lu­is En­rique.

Hjem­me­hol­dets bel­gi­ske Ke­vin De Bruy­ne fik Eti­had Sta­di­um til at eks­plo­de­re med sit fris­parks­mål kort in­de i an­den halv­leg. Og som­me­rind­kø­bet Gün­do­gan ce­men­te­re­de tri­um­fen med sit an­det mål 20 mi­nut­ter se­ne­re, og så var den fortjen­te sejr en re­a­li­tet. En ka­em­pe tri­umf for Ci­ty. Og mest af alt – en ka­em­pe tri­umf for Pep Gu­ar­di­o­la.

FOTO: AFP

Man­che­ster Ci­tys ty­ske midt­ba­ne­spil­ler, Ilkay Gün­do­gan, var sta­er­kt med­vir­ken­de til Man­che­ster Ci­tys og Pep Gu­ar­di­o­las tri­umf mod Bar­ce­lo­na med si­ne to scor­in­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.