UEFA ser po­ten­ti­a­le

BT - - SUPERLIGA -

Vi har an­sat­te i UEFA, der har ta­enkt på den­ne mulig­hed og set po­ten­ti­a­let i den, og den spe­ci­a­li­se­re­de tur­ne­rings­en­hed føl­ger be­gi­ven­he­der­ne ret ta­et, så vi må se, hvad der sker Theo­do­re Theo­do­ri­dis, ge­ne­ral­se­kre­ta­er UEFA PÅ TVA­ERS AF GRAENSER

»Vi er åb­ne for dis­kus­sio­ner med al­le. Med na­tio­na­le for­bund og med klub­ber for at fin­de de bed­ste løs­nin­ger for eu­ro­pa­ei­sk fodbold. Vi luk­ker ik­ke dø­ren for no­gen. Vi er vil­li­ge til at ta­le om tin­ge­ne, men der er spørgs­mål, hver­ken jeg selv el­ler mi­ne kol­le­ga­er i UEFA er i stand til at be­sva­re på nu­va­e­ren­de tids­punkt, men hvis man ven­der al­le idéer, kan man må­ske fin­de de rig­ti­ge svar,« si­ger ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren. Et al­ter­na­tiv Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er tan­ken fra de mel­lem­sto­re eu­ro­pa­ei­ske klub­ber ik­ke, at en even­tu­el over­na­tio­nal liga skal lig­ge uden for UEFA-re­gi men i ste­det va­e­re et al­ter­na­tiv til de na­tio­na­le liga­er, der med god­ken­del­se af det eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­for­bund del­ta­ger på li­ge fod med de na­tio­na­le liga­er om plad­ser i Cham­pions Le­ague. Den kon­struk­tion pas­ser na­tur­lig­vis ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren bed­re end an­dre idéer om at løs­ri­ve sig helt fra UEFA i en tid, hvor fodbold-Eu­ro­pa er i op­brud.

»Vi gør vo­res bed­ste for at hol­de sam­men på fod­bol­den i Eu­ro­pa. Vi kan ik­ke va­e­re eni­ge om alt, men vo­res mål er at hol­de al­le for­e­net, og jeg hå­ber, vi kom­mer til­ba­ge som en end­nu sta­er­ke­re fod­bold­fa­mi­lie.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.