Dår­lig stem­ning? Ik­ke her!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HER GÅR DET GODT »Det var da vir­ke­lig ir­ri­te­ren­de.« Hånd­bold­lands­hol­dets an­fø­rer Nik­las Lan­din la­eg­ger ik­ke fin­gre imel­lem, når han skal sa­et­te ord på den bal­la­de, der i sen­som­me­ren end­te med at stja­e­le op­ma­er­k­som­he­den fra den el­lers stør­ste dan­ske hånd­bold­pra­e­sta­tion til da­to, OLgul­det i Rio.

Han er ae­r­ger­lig over, at hi­sto­ri­er om util­freds­hed med land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son, hem­me­li­ge mø­der mel­lem spil­le­re og da­va­e­ren­de sport­s­chef Ulrik Wil­bek, og dis­kus­sio­ner om en even­tu­el fy­ring af isla­en­din­gen så da­gens lys, for­di for­tro­li­ge op­lys­nin­ger blev la­ek­ket til pres­sen.

Al­li­ge­vel me­ner han ik­ke, at epi­so­den har ind­fly­del­se på hver­ken stem­nin­gen i lands­hold­strup­pen el­ler på for­hol­det til Gud­mun­dur Gud­munds­son.

»Stem­nin­gen er fan­ta­stisk. Jeg kan ik­ke se, at den skul­le va­e­re dår­lig, ef­ter at man har vun­det OL-guld. Un­der OL fandt vi og­så rig­tig fint ud af det med Gud­mun­dur. Sa­m­ar­bej­det var fan­ta­stisk frem mod fi­na­len, så jeg ta­en­ker, at vi byg­ger vi­de­re på det,« si­ger Lan­din.

Det sam­me gør Gud­mun­dur Gud­munds­son, der af­vi­ser, at det har haft be­tyd­ning for ham, at spil­ler­ne uden hans vi­den­de holdt mø­der, hvor hans frem­tid blev dis­ku­te­ret.

»Jeg har et me­get godt for­hold til spil­ler­ne og har al­tid haft det. Der er in­gen pro­ble­mer. Jeg har snak­ket med fle­re af dem over te­le­fo­nen osv., så alt er i or­den,« si­ger han Sa­gen er død Så­vel Gud­mun­dur Gud­munds­son som spil­ler­ne har fremad­ret­tet be­slut­tet ik­ke at ud­ta­le sig om sa­gen, der end­te med, at Ulrik Wil­bek sag­de sit job som sport­s­chef op.

For Gud­mun­dur er sa­gen død:

»Der er ik­ke me­re at snak­ke om, for jeg har få­et fuld op­bak­ning fra spil­ler­ne.« Gud­munds­son »Det fik jeg bå­de un­der og ef­ter Rio« »Nej, over­ho­ve­det ik­ke.« Om sa­gen og­så er død i spil­ler­trup­pen, øn­sker Nik­las Lan­din ik­ke at kom­men­te­re:

»Jeg ved ik­ke, om vi skal ta­le om det, men det hol­der vi in­ter­nt,« si­ger han.

Hånd­bold­lands­hol­det er frem til 7. ok­to­ber sam­let til EM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe hen­holds­vis hjem­me mod Hol­land og ude mod Let­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.