CIRKELBROEM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GOD BU­SI­NESS Cir­kel­bro­en i Kø­ben­havn vil pry­de det dan­ske logo, når der om fi­re år skal af­hol­des EM. I går blev den lil­le in­der­havns­bro, der er teg­net af den dansk-island­ske kunst­ner Ola­fur Eli­as­son, pra­e­sen­te­ret ved et ar­ran­ge­ment i det kon­ge­li­ge bi­bli­o­tek Den Sor­te Di­a­mant.

Fi­re EM-kam­pe skal spil­les i Par­ken i 2020 ved slut­run­den, der er spredt ud over 13 eu­ro­pa­ei­ske va­erts­by­er.

Te­ma­et for by­er­nes log­o­er er bro­er, og Kø­ben­havns over­borg­me­ster, Frank Jen­sen (S), er godt til­freds med val­get af Cir­kel­bro­en.

»Li­ge­som Den Lil­le Havfrue er et in­ter­na­tio­nalt brand for Kø­ben­havn, hå­ber og tror jeg på, at Cir­kel­bro­en kan bli­ve et mo­der­ne ud­tryk for by­en,« si­ger Frank Jen­sen.

»Jeg er glad for val­get af Cir­kel­bro­en, som vi åb­ne­de sid­ste år, og som er teg­net af en af nu­ti­dens mest in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te kunst­ne­re.«

Over­borg­meste­ren er godt til­freds med, at det eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­for­bund, UEFA, har spredt EM-tur­ne­rin­gen ud til man­ge lan­de. Det skyl­des, at slut­run­den har 60 års ju­bila­e­um.

»Vi får tre grup­pe­kam­pe og en ot­ten­de­dels­fi­na­le, og vi hav­de jo nok al­drig få­et et EM til Danmark uden det sa­er­li­ge kon­cept,« si­ger han.

De fi­re kam­pe er sand­syn­lig­vis og­så en god for­ret­ning for ho­ved­sta­den.

»Nog­le me­ner, at det gi­ver ind­ta­eg­ter på 100 mio. kr. til by­en, men der er og­så om­kost­nin­ger for­bun­det med det.«

»Vi skal gi­ve DBU (Dansk Bold­spil-Uni­on, red.) et til­skud på 7,8 mil­li­o­ner kro­ner, og så skal vi gø­re rent de ste­der, hvor fan­se­ne op­hol­der sig. »

»Men hvis vi får 100 mil­li­o­ner kro­ner ind, er det en god in­ve­ste­ring,« si­ger Frank Jen­sen.

Der­u­d­over vil Kø­ben­havn bli­ve bran­det i det me­ste af ver­den.

»De af­te­ner, hvor der spil­les i Kø­ben­havn, vil by­en va­e­re i fo­kus.«

»Folk vil føl­ge med og se bil­le­der af Par­ken, by­en og fan­kul­tu­ren. I min egen fa­mi­lie er det så­dan, at vi føl­ger kam­pe­ne, men vi føl­ger og­så med i kul­tu­ren,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.