Kost- og tra­e­nings­eks­pert Mi­chel­le Kri­sten­sen gu­i­der dig til at und­gå de ek­stra ki­lo i novem­ber og de­cem­ber

BT - - NYHEDER -

Spis, når du er sul­ten, og stop, når du er ma­et. Før­ste po­r­tion sma­ger al­li­ge­vel al­tid bedst. Har du spist ju­le­god­ter til langt ud på nat­ten, be­hø­ver du ik­ke tvin­ge mor­gen­ma­den i dig, for­di de an­dre spi­ser igen. Fyld tal­ler­k­nen med grønt bå­de til frokost og af­tens­mad. Så gør du au­to­ma­tisk plads til min­dre af det, der skru­er op for va­eg­ten. Va­elg en min­dre tal­ler­ken, så bli­ver din po­r­tions­stør­rel­se au­to­ma­tisk min­dre. Man­ge er nem­lig op­dra­get til at spi­se op, uan­set hvor stor po­r­tio­nen er. Ju­len va­rer ik­ke li­ge til på­ske, og den be­hø­ver hel­ler ik­ke be­gyn­de i novem­ber. Vent med at skrue op for al­le ju­lens god­ter til den 22.23. de­cem­ber, og luk sliks­kuf­fen igen den 27. de­cem­ber. Der er stor for­skel på, om man le­ver us­undt i én uge el­ler to må­ne­der. Hold suk­ker­fri i hver­da­gen og nyd de sø­de sa­ger i we­e­ken­den. Så er det nem­me­re at si­ge nej til de man­ge fri­stel­ser i en travl hver­dag. Til gen­ga­eld er der lidt me­re at gla­e­de sig til, når man rent fak­tisk har tid til at ny­de det. Kom ud og be­va­eg dig – og helst mens det er lyst. Gå en tur med fa­mi­li­en, el­ler lav lø­be­af­ta­ler med ven­ner­ne. Sol­lys gi­ver me­re ener­gi og over­skud til at va­el­ge sundt, mens mo­tion og­så gi­ver os lyst til at spi­se sun­de­re. Og så for­bra­en­der vi na­tur­lig­vis kal­o­ri­er ved sel­ve ak­ti­vi­te­ten. Tag en pau­se fra spis­nin­gen. En ugent­lig fa­ste­dag, hvor du kun drik­ker vand, te el­ler kaf­fe, gi­ver lidt me­re plads til at ske­je ud de an­dre da­ge. Sam­ti­dig bli­ver du me­re op­ma­er­k­som på, hvad du put­ter i mun­den og hvor­når og hvor­for. Nyd de go­de sa­ger med god samvit­tig­hed. Det er og­så en del af at va­e­re sund. Men husk, at ma­el­ke­cho­ko­la­de og­så fin­des i marts. Der er det ba­re kla­edt ud som en på­ske­ha­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.