Der­for ta­ger vi på

BT - - NYHEDER -

Min­dre lys og ener­gi Det kra­e­ver ener­gi og over­skud at va­el­ge sun­de al­ter­na­ti­ver, og det kan va­e­re en man­gelva­re i vin­ter­må­ne­der­ne. Når da­ge­ne bli­ver kor­te­re, ud­sa­et­tes vi nem­lig for min­dre sol­lys, og det påvir­ker ni­veau­et af de hor­moner, som får os op i gear og f.eks. gør, at vi sover godt. So­fa­en vin­der Når det er koldt og bli­ver tid­li­ge­re mørkt, drop­per vi man­ge af uden­dør­sak­ti­vi­te­ter­ne og tra­ek­ker ind på so­fa­en. Vi sid­der fle­re ti­mer for­an tv’et, jo la­ve­re tem­pe­ra­tu­ren er uden­for, vi­ser tal fra DRs me­di­e­forsk­ning. Og det har be­tyd­ning for vo­res va­egt. Hvis man pla­ce­rer sig for­an ska­er­men tre ti­mer hver dag i ste­det for at va­e­re ak­tiv i et tem­po, der sva­rer til at slen­tre på en li­ge vej, vil man på knap tre uger ta­ge et kg rent fedt på. Grønt­sa­ger­ne går i hi Man fin­der fa­er­re grønt­sa­ger på dan­sker­nes tal­ler­ke­ner om vin­te­r­en. De let­te som­mer­ret­ter er skif­tet ud med tung vin­ter­mad. Grønt­sa­ger er ud over at va­e­re spa­ek­ket med sun­de vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler fat­ti­ge på kal­o­ri­er. Når man sprin­ger grønt­sa­ger­ne over, får de kal­o­rie-tun­ge ting me­re plads i vo­res kost. Et styk­ke and med skind in­de­hol­der f.eks. det sam­me an­tal kal­o­ri­er som fi­re he­le broc­co­li­ho­ve­der. Sø­de sa­ger Al­le­re­de i slut­nin­gen af ok­to­ber duk­ker de før­ste marci­pan­gri­se, skumju­le­ma­end og pe­ber­nød­der op på su­per­mar­ke­dets hyl­der. De sø­de sa­ger er fyldt med suk­ker, som ik­ke in­de­hol­der vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler, men til gen­ga­eld er de me­get ener­gi­hol­di­ge og gi­ver sto­re ud­s­ving i blod­suk­ke­ret. For me­get suk­ker fø­rer til overvaegt, og fed­tet sa­et­ter sig isa­er om­kring ma­ven. Men suk­ker får og­så hjer­nen til at ud­skil­le lyk­ke-stof­fer, og der­for kan det va­e­re sva­ert ba­re at ta­ge et styk­ke cho­ko­la­de og pak­ke re­sten af pla­den va­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.