Spo­ret en­der i Istan­bul

33-årig fa­mi­lie­far jag­tes for kum­me­fry­ser-drab. Mens hans na­er­me­ste fa­mi­lie lå dø­de i Aa­ben­raa, tog han flug­ten til Ham­burg

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. An­der­sen baa@bt.dk Jens An­ton Havskov | ja­hh@bt.dk

Den kur­disk-sy­ri­ske flygt­ning Ha­mid Fa­rid Mo­ham­med, som er sig­tet for at stå bag de uhyg­ge­li­ge drab i Aa­ben­raa på si­ne eg­ne to døtre, ni-åri­ge R. og L. på syv, samt dra­bet på bør­ne­nes 27-åri­ge mor, She­rin Mo­ham­med, stak af fra Danmark fre­dag af­ten, da han be­stil­te en taxi fra den lil­le søn­derjy­ske sta­tions­by Byl­derup-Bov og til den an­den si­de af gra­en­sen. »Der­fra har vi få­et be­kra­ef­tet, at han lør­dag mor­gen om­kring kl. 07.20 tog et fly fra Ham­burg til Istan­bul. Fly­et lan­der i Tyrkiet om­kring mid­dags­tid, og det er fo­re­lø­big her, spo­re­ne ef­ter ham en­der,« si­ger ef­ter­forsk­nings­le­der Bent Thu­e­sen fra Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti til BT.

Søn­dag af­ten blev li­ge­ne af de tre dra­eb­te fa­mi­lie­med­lem­mer fun­det lig­gen­de i kum­me­fry­se­ren i de­res lil­le 1-sals-lej­lig­hed på Re­ber­ba­nen 2 i Aa­ben­raa, og man­dag fik po­li­ti­et i et grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Søn­der­borg in ab­sen­tia af­sagt ken­del­se om fa­engs­ling af den for­s­vund­ne fa­mi­lie­far.

Iføl­ge Aa­ben­raas imam Kas­sem Ra­chid, der kend­te fa­mi­li­en godt, hav­de 33-åri­ge Ha­mid Fa­rid Mo­ham­med gen­nem la­en­ge­re tid øn­sket at rej­se til­ba­ge til det krigs­haer­ge­de Sy­ri­en. Mas­ser af kon­flik­ter mel­lem dem »Han kla­ge­de over al­ting her, og der har va­e­ret man­ge kon­tro­ver­ser mel­lem ham og hu­stru­en – mas­ser af kon­flik­ter. Han snak­ke­de om at rej­se til­ba­ge til Sy­ri­en, men hun vil­le ik­ke med men øn­ske­de at bli­ve her med bør­ne­ne,« si­ger Kas­sem Ra­chid, der var så ta­et på fa­mi­li­en, at det var ham, som bl.a. hjalp She­rin Mo­ham­med med at ud­fyl­de an­søg­nin­gen om fa­mi­lie­sam­men­fø­ring af døtre­ne fra Sy­ri­en til Danmark. Gen­kendt fle­re ste­der Iføl­ge ef­ter­forsk­nings­le­der Bent Thu­e­sen er det be­stemt ik­ke uta­en­ke­ligt, at Ha­mid Fa­rid Mo­ham­med er søgt mod sit hjem­land. Men han vil ik­ke be­kra­ef­te op­lys­nin­ger til BT om, at den jag­te­de fa­mi­lie­far skul­le va­e­re ble­vet gen­kendt i den tyr­ki­ske gra­en­se­by Ki­lis gan­ske ta­et på Sy­ri­en.

»Vi har få­et rig­tig man­ge op­lys­nin­ger om, at han skul­le va­e­re set for­skel­li­ge ste­der. Ki­lis ind­går og­så i den for­bin­del­se, men det er ik­ke alt, der pas­ser, for no­get af det er på for­skel­li­ge ste­der på sam­me tids­punkt,« ly­der det fra ef­ter­forsk­nings­le­de­ren. Hvad kan I gø­re, hvis det er lyk­ke­des ham at rej­se ind i Sy­ri­en?

»Det er så­dan nog­le ting, vi nu ar­bej­der med. Det lig­ger ik­ke li­ge som pa­ratvi­den hos os. Der­for ar­bej­der vi på at få det klar­lagt, når vi først har be­kra­ef­tel­sen på, at han er rejst de­r­ind. Men selv­føl­ge­lig har vi nog­le for­skel­li­ge fo­re­spørgs­ler i gang,« si­ger Bent Thu­e­sen.

Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti sam­ar­bej­der bl.a. med tyr­kisk po­li­ti om den vi­de­re ef­ter­søg­ning.

Den kon­kre­te dødsår­sag for She­rin Mo­ham­med og de to døtre R. og L er end­nu ik­ke klar­lagt. Det vil først ske, når li­ge­ne fra kum­me­fry­se­ren er tø­et lang­somt op, så de tid­ligst tors­dag kan bli­ve ob­du­ce­ret.

De dra­eb­te: 27-åri­ge She­rin Mo­ham­med og de to døtre, R. på ni og syv-åri­ge L. Det lil­le bil­le­de vi­ser den ef­ter­ly­ste Ha­mid Mo­ham­med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.