LØVERNES LUKSUSPROBLEM

FCK stor­pra­este­rer for ti­den, men an­fø­rer Tho­mas Dela­ney me­ner, at for­vent­nin­ger­ne er skru­et lidt for me­get i vej­ret før Cham­pions Le­ague-op­gø­ret mod Lei­ce­ster

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@bt.dk

Der har va­e­ret hvi­sken om det rundt i kro­ge­ne. Med en im­po­ne­ren­de stor bred­de i trup­pen, over­leg­ne pra­e­sta­tio­ner i Su­per­liga­en som ube­sej­re­de ef­ter 15 kam­pe, flot­te re­sul­ta­ter i Cham­pions Le­ague er det sva­ert ik­ke at ha­ve hø­je forventninger til FCK.

For er det­te års ud­ga­ve af FCK det bed­ste no­gen­sin­de? Blandt fan­se­ne spe­ku­le­res der i, om hol­det er i stand til at over­gå den hi­sto­ri­ske sa­e­son fra 2010/2011, hvor kø­ben­hav­ner­ne blev dan­ske me­stre med en po­in­tre­kord på 81 og blot to ne­der­lag. Og med he­le 26 po­int ned til OB på an­den­plad­sen.

I af­ten ga­el­der det så Lei­ce­ster i Cham­pions Le­ague. Det var kun en for­mi­da­bel Kas­per Sch­mei­chel-red­ning, der for­hin­dre­de An­dreas Cor­ne­li­us i at sik­re FCK det ene po­int i den før­ste kamp til­ba­ge i ok­to­ber, og med et sta­er­kt ud­gangs­punkt ef­ter po­int mod Brug­ge og Por­to er for­vent­nin­ger­ne om et vi­de­re avan­ce­ment ble­vet va­e­sent­lig for­ø­get.

Smi­ler lidt af det

Men for­ud for af­te­nens op­gør me­ner an­fø­rer Tho­mas Dela­ney, at det er ble­vet lidt for me­get, når der skal snak­kes om fa­vo­rit­fa­er­dig­hed. Selv for de dan­ske me­stre FCK.

»Spørgs­må­let min­der mig om si­tu­a­tio­nen i den dan­ske pres­se. Jeg har va­e­ret over­ra­sket over, at jeg nog­le ste­der har kun­net la­e­se, at det for­ven­tes, at vi vin­der. Det er for­kert, sy­nes jeg. Vi hav­de en god for­nem­mel­se ef­ter kam­pen mod Lei­ce­ster, men vi må va­e­re ae­r­li­ge og si­ge, at vi spil­ler mod de en­gel­ske me­stre. Hvis vi skul­le va­e­re dem over­leg­ne, vil­le det va­e­re un­der­ligt, men vi har da en for­nem­mel­se af, at vi kan få et re­sul­tat,« ly­der det fra den dan­ske lands­holds­spil­ler.

Han bak­kes til dels op af hold­kam­me­rat Wil­li­am Kvist.

»Jeg sy­nes, det er helt fair at ha­ve hø­je forventninger til os. No­get af det, vi må­ske nog­le gan­ge smi­ler lidt af, er, når folk si­ger, det vil va­e­re en fi­a­sko, hvis vi ik­ke vin­der. Og det kan godt frem­stå lidt så­dan, at det er det, folk me­ner. Det er dejligt, der er så sto­re forventninger, men der er vi nok lidt me­re re­a­li­sti­ske og si­ger, at der er en re­el mulig­hed, si­ger han, men han på­pe­ger, at der er grund til snak­ken.

»Det, der er dejligt, er, at vi kan stå nu og re­elt si­ge, at vi har få­et po­int på Cham­pions Le­ague-kon­to­en og spil­le­de en li­ge kamp mod Lei­ce­ster på ude­ba­ne. Der er fak­tisk en mulig­hed for at vin­de kam­pen (i af­ten, red.). En del af pra­e­mis­sen er jo og­så, at vi har gjort det godt. Men vi kan ba­re kon­sta­te­re, at Lei­ce­ster bur­de va­e­re på et an­det ni­veau, end vi er. Og det er de og­så løn­ma­es­sigt blandt an­det. Men når vi har en god dag her i Par­ken, kan alt ske. Og det er dét, jeg kan ma­er­ke li­ge nu. Vi har en stør­re sand­syn­lig­hed end no­gen­sin­de for at få en stor kamp i Par­ken,« ly­der det fra Kvist.

Èn, der helt sik­kert ik­ke ri­der med på bøl­gen, er FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken. Han ta­en­ker på de 10 po­int, som han me­ner, der skal til for, at dan­sker­ne kan gå vi­de­re fra grup­pe­spil­let.

»Hvis I (me­di­er­ne, red.) har talt os op, har vi nok gjort no­get godt. Hvis I har talt os ned, har vi in­tet at ta­be. Det er fint med mig. Vi ved, at vi har haft man­ge go­de, hi­sto­ri­ske af­te­ner i Cham­pions Le­ague, og det kan vi og­så få mod Lei­ce­ster. Vi har slå­et bed­re hold end dem, og vi har tabt til va­er­re. Jeg hå­ber ba­re, at det er de små mar­gi­na­ler, der af­gør kam­pen, og at vi er på det ni­veau, vi har vist i vo­res hid­ti­di­ge tre Cham­pions Le­ague-kam­pe. Om vi er fa­vo­rit­ter el­ler ej, går jeg ik­ke op i,« si­ger ma­na­ger Sol­bak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.