Fra fest til test

Sidst Lei­ce­ster var i Kø­ben­havn, før­te Kas­per Sch­mei­chel an i fest­hu­mør nu ga­el­der det hårdt ar­bej­de

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@bt.dk

Ud­kla­edt som Ninja Turt­les, su­per­hel­te og an­det godt tog Lei­ce­ster-spil­ler­ne fu­sen på alt og al­le, da de til­ba­ge i de­cem­ber sid­ste år duk­ke­de op i de kø­ben­havn­ske ga­der og stra­e­der godt i gang med de­res ju­le­fest.

I front for ar­ran­ge­men­tet stod Kas­per Sch­mei­chel, der hav­de lok­ket hold­kam­me­ra­ter­ne hjem til Kø­ben­havn for at fejre et par da­ges pau­se med en be­ty­de­lig al­ko­hol­pro­cent i blo­det.

Men så­dan bli­ver det ik­ke i af­ten. De en­gel­ske me­stre må i hvert fald ven­te til ef­ter kam­pen, hvis de har no­get at fejre.

Og op­gø­ret mod FCK bli­ver uden tvivl en spe­ci­el kamp for Sch­mei­chel, der ga­e­ster na­tio­nalsta­dio­net Par­ken i en no­get uvant rol­le som ga­est.

For når Lei­ce­ster mø­der kø­ben­hav­ner­ne i Cham­pions Le­ague, er det med Sch­mei­chel i en af de ab­so­lut­te ho­ved­rol­ler på ude­hol­det.

Stå­le Sol­bak­ken kald­te det en red­ning, som end ik­ke far Pe­ter vil­le ha­ve la­vet, da Kas­per Sch­mei­chel i de dø­en­de se­kun­der hev en mester­red­ning op af ae­r­met i den før­ste kamp mod FCK og an­gri­ber An­dreas Cor­ne­li­us. Og nu er han klar til at gø­re li­vet surt for si­ne lands­ma­end igen.

På gårs­da­gens pres­se­mø­de var det dog hold­kam­me­rat An­dy King, der måt­te sa­et­te ord på for­men – og ik­ke dan­ske­ren selv.

Vig­ti­ge Sch­mei­chel

Li­ge nu er der in­gen bed­re end Sch­mei­chel i Pre­mi­er Le­ague, me­ner King.

»Det tror jeg ik­ke. Han har va­e­ret fan­ta­stisk i fle­re år nu. Han får me­re af den an­er­ken­del­se, som han har fortjent, for­di vi spil­ler på en stør­re sce­ne, men han har gjort det godt i fle­re sa­e­so­ner, og det er først nu, folk rig­tig ser det,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Han ser ut­ro­lig me­get frem til kam­pen i sit hjem­land. Han kom­mer her for at be­vi­se en po­in­te. Li­ge­som han gjor­de sidst, »si­ger han med hen­vis­ning til den vil­de red­ning på Cor­ne­li­us’ for­søg i den før­ste kamp.

Vi hav­de en god we­e­kend, der op­sum­me­rer stem­nin­gen i trup­pen. Vi tog af sted til ju­le­fe­sten, nød det og så lidt af by­en, men nu er vi her for at ar­bej­de An­dy King

King hav­de sva­ert ved ik­ke at smi­le, da han blev spurgt om op­le­vel­sen i Kø­ben­havn fra de­cem­ber. »Vi hav­de en god we­e­kend, der op­sum­me­rer stem­nin­gen i trup­pen. Vi tog af sted til ju­le­fe­sten, nød det og så lidt af by­en, men nu er vi her for at ar­bej­de. For­hå­bent­lig kan vi ta­ge hjem li­ge­så gla­de, som vi var sidst, vi var her,« ly­der det fra midt­ba­ne­spil­le­ren. Og­så Lei­ce­ster-ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri hav­de et smil på la­e­ben, og han gla­e­der sig for­stå­e­ligt over Sch­mei­chels from. »Kas­per er ut­ro­lig vig­tig. Det er he­le hol­det. Jeg hå­ber da, han kan red­de på sam­me må­de, men jeg hå­ber og­så, at mi­ne spil­le­re kan sco­re i den an­den en­de,« smi­ler han. Sch­mei­chel og Lei­ce­ster er ind­til vi­de­re ube­sej­ret i Cham­pions Le­ague ef­ter de tre før­ste kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.