Et hold med sa­er­li­ge mu­lig­he­der

Selv­om Ri­is og Sei­ers nye hold skal kø­re i cy­kel­spor­tens 2. di­vi­sion, ven­ter der stadig en løbs­ka­len­der med sto­re udfordringer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandt | flb@spor­ten.dk

Før mor­gen­da­gens pres­se­mø­de for­ven­tes det, at Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er Chri­sten­sen kø­ber sig ind og over­ta­ger mag­ten på det dan­ske cy­kel­hold, som de i øje­blik­ket sponso­re­rer, Team Vir­tu Pro-Ve­lo­con­cept. Men selv om hol­det kun skal kø­re på en Con­ti­nen­tal-li­cens, er der ud­sigt til an­dre og stør­re udfordringer til ryt­ter­ne end den hjem­li­ge Post Cup og Danmark Rundt.

Det for­ud­ser Tho­mas Bay, cy­kel­sport­s­eks­pert og Eu­rosport.

»Det bli­ver selv­føl­ge­lig ik­ke de helt sto­re løb på Wor­ld Tou­ren, men det kan sag­tens va­e­re dem li­ge un­der, der er sto­re nok til stadig at va­e­re in­ter­es­san­te og bli­ve vist i tv,« si­ger Tho­mas Bay og na­ev­ner eta­pe­løb som Tre da­ge ved Pan­ne og Fi­re da­ge ved Dun­kerque som ek­semp­ler på løb, hvor man kom­me til at se Ri­is­ryt­ter­ne i fel­ter­ne.

»Det bli­ver af­gø­ren­de, at Bjar­nes navn er in­vol­ve­ret. I cy­kel­sport ga­el­der det om at ha­ve for­bin­del­ser­ne i or­den, og det har han. Der­for skal de nok og­så kom­me til at få man­ge spa­en­den­de løbsin­vi­ta­tio­ner.«

Bjar­ne Ri­is har tid­li­ge­re ud­talt, at pla­nen med kon­ti­nen­tal-hol­det er at bru­ge det som ru­ge­kas­se for de un­ge ta­len­ter, ind­til de på et tids­punkt er mod­ne til at kø­re på det Wor­ld Tour­hold, som han og Lars Sei­er Chri­sten­sen har er­kla­e­ret, at det er de­res mål at etab­le­re.

»Det har ik­ke va­e­ret tan­ken, at kon­ti­nen­tal­hol­det skul­le ryk­ke op. Vi ser en for­del i at be­va­re det som et kon­ti­nen­tal­hold, der kan fø­de ta­len­ter til vo­res Wor­ld Tour-hold,« har Ri­is sagt til Ek­stra Bla­det.

Og net­op det, at der er ta­le om et fe­e­der-hold, bli­ver og­så en døråb­ner, me­ner Tho­mas Bay.

»Man­ge af de sto­re hold har fe­e­der-hold, som ek­sem­pel­vis Asta­na, der har Vi­no 4ever. Og de får alt­så alt­så nog­le fi­ne in­vi­ta­tio­ner, så det vil Ri­is’ nye hold helt sik­kert og­så gø­re. Løbs­ar­ran­gø­rer­ne vil ger­ne se de nye sto­re ta­len­ter i de­res løb.«

Sva­ert at si­ge nej

Med dis­se ud­sig­ter in men­te bli­ver der hel­ler ik­ke ta­le om et skridt ned, når ryt­te­re som den dan­ske me­ster Ale­xan­der Kamp samt hold­kam­me­ra­ter­ne Michael Car­bel og Ras­mus Guld­ham­mer iføl­ge BTs op­lys­nin­ger for­la­der Pro­con­ti­nen­tal-hol­det Team Stöl­ting til for­del for Vir­tu Pro-Ve­lo­con­cept.

»Nej, tva­er­ti­mod vil ryt­ter­ne må­ske op­le­ve, at de får et bed­re løbspro­gram i den kom­men­de sa­e­son. Jeg sy­nes ik­ke, at de har haft det bed­ste program, mens de kør­te hos Stöl­ting, hvor der kun­ne va­e­re langt mel­lem løbs­da­ge­ne. Og Bjar­ne er vir­ke­lig dyg­tig til at la­ve et løbspro­gram, hvis det bli­ver ham, der skal ar­bej­de med dem.«

Selv­om der li­ge nu ser ud til at va­e­re lang vej til, at Ri­is igen står i spid­sen for et hold på Wor­ld Tour­ni­veau, når UCI har ud­delt samt­li­ge 18 WT-li­cen­ser for de na­e­ste to år og har pla­ner om at ind­s­kra­en­ke an­tal­let af li­cen­ser, så vil Tho­mas Bay slet ik­ke af­skri­ve mu­lig­he­den for, at Ri­is og Sei­er kan va­e­re Wor­ld Tour-kø­re­klar til 2018.

»UCI vil ha­ve sva­ert ved at si­ge nej til et hold, der el­lers op­fyl­der al­le be­tin­gel­ser, øko­no­misk og sport­s­ligt. Og hvert år kom­mer der jo al­li­ge­vel nog­le li­cen­ser til salg. Al ae­re og respekt for Ba­hrain-hol­det, men det kan jo va­e­re, at prin­sen mi­ster in­ter­es­sen, hvis det ik­ke li­ge kø­rer ef­ter pla­nen.«

Ri­is og Sei­er pra­e­sen­te­rer de­res nye pla­ner ved et pres­se­mø­de i mor­gen.

Det bli­ver af­gø­ren­de, at Bjar­nes navn er in­vol­ve­ret. I cy­kel­sport ga­el­der det om at ha­ve for­bin­del­ser­ne i or­den, og det har han. Der­for skal de nok og­så kom­me til at få man­ge spa­en­den­de løbsin­vi­ta­tio­ner Tho­mas Bay

FOTO: NILS MEILVANG

Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er Chri­sten­sen skal isa­er ud­nyt­te først­na­evn­tes navn til at få in­vi­ta­tio­ner til nog­le in­ter­es­san­te løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.