Flagski­be i stormvejr

BT - - NYHEDER -

KLENODIER I KRI­SE straks faldt med na­e­sten ni pro­cent.

Beg­ge sel­ska­ber be­fin­der sig alt­så i ge­val­digt stormvejr, og mens det isa­er er ver­den­s­ø­ko­no­mi­ens ud­vik­ling, der spa­en­der ben for Ma­ersk, så ty­der no­get på, at No­vo Nor­disk selv har en an­del i kat­tepi­nen. Øget kon­kur­ren­ce og hø­je­re pris No­vo har haft suc­ces med at ha­e­ve pri­ser­ne på in­sulin kraf­tigt i USA, hvil­ket i tirs­dags fik den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Ber­nie San­ders til at an­gri­be sel­ska­bet. Fle­re eks­per­ter har og­så ad­va­ret me­di­ci­nal­gi­gan­ten om, at en sti­gen­de pris­kon­kur­ren­ce på in­sulin­mar­ke­det kun­ne gø­re det sva­ert at fort­sa­et­te med pris­stig­nin­ger­ne. Hver gang har No­vo Nor­disk af­vist den te­se, og det ma­er­ker de kon­se­kven­ser­ne af nu.

»Jeg sy­nes ik­ke, at sel­ska­bet har vist ret­ti­dig om­hu. Der har va­e­ret fle­re kri­ti­ske rø­ster frem­me, og­så fra mig, som har talt om sti­gen­de pris­kon­kur­ren­ce, men det har No­vo Nor­disk fuld­sta­en­digt bør­stet af sig og sagt, at det men­te de ik­ke, at der var ta­le om. Det har jo så vist sig ik­ke at va­e­re sandt,« si­ger Do­me­ni­ck Beskos, der er chef­stra­teg i Mo­men­tum Mar­kets.

Do­me­ni­ck Beskos føl­ger No­vo Nor­disk ta­et, og han er klar i spyt­tet:

»No­vo Nor­disk er i en min­dre kri­se, og det kan man og­så se, når de an­sa­et­ter en ny di­rek­tør, som for­modent­lig har til for­nem­ste op­ga­ve at ska­e­re i om­kost­nin­ger­ne og for­mu­le­re en ny stra­te­gi.« Bå­de gyn­ger og kar­ru­sel­ler ramt Hi­sto­ri­en er en an­den hos kri­se­ram­te A.P. Møl­ler-Ma­ersk, der har va­e­ret hårdt ramt af la­ve frag­tra­ter og olie­pri­ser.

»Ma­ersk har tid­li­ge­re va­e­ret så­dan et sel­skab, hvor man har vun­det på gyn­ger­ne, hvad man har tabt på kar­ru­sel­len. Hvis man har tabt pen­ge på olie­for­ret­nin­gen, så har man tjent pen­ge på ship­ping­for­ret­nin­gen. In­den for de sid­ste tre år har vi dog set, at stort set al­le Ma­er­sks mar­ke­der har va­e­ret rig­tig hårdt ramt som føl­ge af ver­den­s­ø­ko­no­mi­en, og der­for har det va­e­ret sva­e­re­re at tje­ne pen­ge for sel­ska­bet,« si­ger Ri­cky Steen Ras­mus­sen, der er che­f­a­na­ly­ti­ker hos Nykre­dit Mar­kets, og som føl­ger A.P. Møl­ler-Ma­ersk på na­er­me­ste hold.

Med kri­se­ti­der i lan­dets to stør­ste virk­som­he­der stil­ler det krav til re­sten af det dan­ske er­hvervs­liv.

»Et stort pro­blem – igen ge­ne­ra­li­se­ren­de – er, at dansk er­hvervs­liv i alt for høj grad er hjem­me­fød­nin­ge – dvs. de sat­ser på vo­re na­bo­lan­de, som Sve­ri­ge, Tys­kland og Stor­bri­tan­ni­en og i for rin­ge grad på de nye vok­sen­de va­ekst­lan­de i bl.a. Asi­en. Der­for går det så lang­somt med at få va­ekst i dansk øko­no­mi ge­ne­relt, for­di den ik­ke hja­el­pes af virk­som­he­der, der sat­ser i bl.a. Asi­en og hi­ves med op der­fra,« si­ger Pe­ter Sup­pli Ben­son, der er er­hvervs­re­dak­tør på Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.