Louise vandt over sin nervø­si­tet

BT - - NYHEDER -

BAGEDYSTEN I går af­tes skul­le ka­ger­ne i Den sto­re ba­ge­dyst be­tra­ek­kes med gla­cé, der helst skal va­e­re li­ge så skin­nen­de, som de ba­e­ve­ne del­ta­ge­res sve­di­ge pan­der. Sa­er­ligt én af del­ta­ger­ne var nervøs på se­mi­fi­na­lens før­ste dag. Nem­lig Louise.

’Du skal tro på dig selv,’ var den kla­re be­sked fra dom­mer­ne, Mette Blom­ster­berg og Jan Fri­isMik­kel­sen, og de ord gav gen­lyd i ama­tør­ba­ge­rens ører ef­ter ud­for­drin­gens af­slut­ning.

»Jeg tror sim­pelt­hen, det var for­di, det kom fra to men­ne­sker, jeg respek­te­rer så me­get for de­res fag­lig­hed, at jeg tog det til mig,« forta­el­ler Louise ef­ter­føl­gen­de.

Se­er­ne hjem­me i stu­er­ne kun­ne føl­ge med i, hvor nervøs Louise var, når hun åb­ne­de og luk­ke­de lå­get til kas­sen med tø­ris, der skul­le kø­le hen­des ka­ge ned.

»Jeg hav­de jo ik­ke prø­vet det før, så jeg var me­get usik­ker på, om det nu og­så vil­le fun­ge­re. Til sidst kom dom­mer­ne hen til mig og sag­de, at jeg skul­le la­de ka­gen stå og la­de va­e­re med kon­stant at kig­ge ned til den,« gri­ner Louise, og fort­sa­et­ter:

»Da de så si­ger til mig, at det er gå­et godt, bli­ver jeg jo vildt let­tet – og så er det ty­pisk mig li­ge at fa­el­de en lil­le tå­re.«

Mens tå­rer i ba­ge­tel­tet ik­ke er et sa­er­syn, så ske­te der dog no­get an­det helt spe­ci­elt for Louise den dag. Hun tog dom­mer­nes ord om at tro på sig selv til sig og valg­te at bru­ge sin nervø­si­tet po­si­tivt. Tror nu på sig selv »De slog det jo fast med ti­tom­mer­søm, og der ske­te et el­ler an­det in­de i mig, hvor jeg nå­e­de et ven­de­punkt. Der­ef­ter slap­pe­de jeg me­re af i he­le si­tu­a­tio­nen,« si­ger hun.

I dag tror Louise på sig selv ef­ter dom­mer­nes ro­sen­de ord.

»Nu hå­ber jeg, at jeg kan bru­ge nervø­si­te­ten til no­get po­si­tivt frem for, at det spa­en­der ben for mig,« forta­el­ler Louise.

Iben De­van­tie røg som den sid­ste ud in­den fi­na­len, der kan ses onsdag den 9. novem­ber kl. 20.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.