Po­li­tik­reds: Dan­sker­ne er ble­vet bed­re til at hja­el­pe

BT - - NYHEDER -

Det er en ka­em­pe hja­elp for po­li­ti­et, når helt al­min­de­li­ge dan­ske­re kom­mer med op­lys­nin­ger om selv­mord­s­tru­e­de el­ler ind­brud­sty­ve på togt i na­bo­la­get.

Det for­kla­rer kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig Car­sten An­der­sen fra Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti, der i går hyl­de­de 18 hver­dags­hel­te, som i lø­bet af det se­ne­ste år har ud­ført en hel­te­mo­dig ind­sats.

»I nog­le si­tu­a­tio­ner har vi fak­tisk an­holdt ger­nings­ma­end, og i an­dre til­fa­el­de har vi und­gå­et men­ne­ske­li­ge ulyk­ker,« forta­el­ler Car­sten An­der­sen.

Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti har si­den 2007 ud­delt du­sø­ren, og iføl­ge po­li­tik­red­sen er dan­sker­ne ge­ne­relt ble­vet bed­re til at hja­el­pe hin­an­den, når de ser no­get mista­en­ke­ligt.

»Vi ma­er­ker helt sik­kert en aen­dring i lø­bet af de se­ne­ste 30 år. Hvad det skyl­des, er et godt spørgs­mål,« si­ger Car­sten An­der­sen.

Lan­dets øv­ri­ge po­li­tik­red­se har hvert år nog­le til­sva­ren­de ud­de­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.