83 indstil­ler Flem­m­ing Ro­se til Cav­ling-pris

BT - - NYHEDER -

83 jour­na­li­ster, me­nings­dan­ne­re og kul­tur­folk har indstil­let Flem­m­ing Ro­se til at mod­ta­ge årets Cav­ling­pris for hans bog­tri­lo­gi ’Tavs­he­dens tyran­ni’, ’Hym­ne til fri­he­den’ og ’De be­sat­te’.

»De (bø­ger­ne, red.) tvin­ger la­e­ser­ne til at ta­ge stil­ling til de grund­la­eg­gen­de prin­cip­per, vo­res sam­fund byg­ger på.

For det­te sam­le­de va­erk, hvis li­ge vi ik­ke har set i mo­der­ne dansk pres­se­hi­sto­rie, bør han mod­ta­ge årets Cav­ling­pris,« ly­der det i indstil­lin­gen.

Den tid­li­ge­re JP-re­dak­tørs se­ne­ste bog, ’De be­sat­te’, vak­te stor de­bat, da den ud­kom i sid­ste uge.

An­mel­der­ne var be­gej­stre­de, og i Ber­ling­s­ke, hvor bo­gen fik fem ud af seks mu­li­ge stjer­ner, blev den kaldt »et ek­stremt vig­tigt bi­drag« i de­bat­ten om yt­rings­fri­hed. I Jyl­lands-Po­sten fik bo­gen seks stjer­ner.

Bo­gen hand­ler blandt an­det om den tid­li­ge­re kul­tur­re­dak­tør Flem­m­ing Ro­ses tid på Mor­ge­na­vi­sen Jyl­lands-Po­sten, hvor han hav­de en cen­tral rol­le i de­bat­ten om Muham­med-teg­nin­ger­ne.

Bo­gen vak­te op­sigt, da den be­skri­ver, hvor­dan Flem­m­ing Ro­se af le­del­sen blev tvun­get til tavs­hed med for­bud mod at ud­ta­le sig om sa­gen. La­es og­så si­de 14

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.