Hil­larys far­li­ge skyg­ge

BT - - NYHEDER -

PORTRAET

Job­bet som pra­esi­dent­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­tons tøj-ko­or­di­na­tor er ba­re ét af Hu­ma Abe­dins man­ge an­svars­om­rå­der.

Det er så­le­des og­så den 40-åri­ge mor, der plan­la­eg­ger Hil­larys in­ter­view-ka­len­der. Det er Hu­ma, der sprin­ger til, hvis mo­bil­te­le­fo­nen el­ler fax-ma­ski­nen dril­ler. Det er Hu­ma, der tjek­ker, om so­fa­en, som Hil­lary skal sid­de i un­der end­nu et tv-in­ter­view, er for blød og des­u­den mat­cher kan­di­da­tens jak­ke. Og en­de­lig er det Hu­mas hånd, som Hil­lary ra­ek­ker ud ef­ter, hver gang hun sti­ger ind og ud af li­mou­si­nen. Prak­ti­kan­ten og pra­esi­dent­fru­en Hil­lary Cl­in­ton og Hu­ma Abe­din mød­tes før­ste gang, da Hu­ma be­gynd­te sin kar­ri­e­re som prak­ti­kant i Det Hvi­de Hus i 1996. Li­ge si­den har prak­ti­kan­ten og pra­esi­dent­fru­en va­e­re uad­skil­le­li­ge. Og det ta­et­te for­hold har med­ført po­pu­la­e­re og fan­ta­si­ful­de tabloid­hi­sto­ri­er, hvor Hu­ma Abe­din er ble­vet kaldt alt fra ’Hil­larys hem­me­li­ge el­ske­rin­de’ til ’ter­r­o­ri­sten i det ame­ri­kan­ske magt­cen­trum’.

Selv om hun er født i sta­ten Mi­chi­gan og har bo­et det me­ste af sit liv i USA, er Hu­ma Abe­din sta­dig ret­tro­en­de mus­lim. Og selv om hun ind­til for­ny­lig var gift med den ame­ri­kan­ske po­li­ti­ker Ant­ho­ny We­i­ner, har det na­e­re for­hold til Cl­in­ton vakt op­sigt. Og li­ge nu er det kom­bi­na­tio­nen af de tre nav­ne ’Cl­in­ton’, ’Abe­din’ og ’We­i­ner’, der ryd­der for­si­der­ne i USA. Se­x­gal eks­mand Tid­li­ge­re på året måt­te Ant­ho­ny We­i­ner, der fle­re gan­ge – uden held – har stil­let op til New York Ci­tys borg­mester­valg, nem­lig tra­ek­ke sig ud af po­li­tik, da han for tred­je gang blev af­slø­ret i en sex-skan­da­le, hvor han hav­de sendt fo­to­gra­fi­er af si­ne eg­ne køns­de­le til 15-åri­ge pi­ger.

Den slags er jo det re­ne guld for Hil­lary Cl­in­tons po­li­ti­ske mod­stan­der Do­nald Trump, der ty­de­lig­vis ny­der at af­le­de op­ma­er­k­som­he­den fra si­ne eg­ne skan­da­ler. Og der­for er Hu­ma Abe­din for før­ste gang i 20 år så godt som usyn­lig i Hil­lary Cl­in­tons føl­ge.

Men selv om hun ik­ke ses, er Hu­ma Abe­din iføl­ge Huf­fing­ton Post sta­dig ak­tiv i kulis­sen.

Uden Hu­ma Abe­din er Hil­lary Cl­in­ton nem­lig ik­ke helt sig selv. Og igen­nem åre­ne er bå­de Bill og Hil­lary Cl­in­ton og­så kom­met ta­et på Hu­ma Abe­dins mor, Sa­leha Ma­h­mood Abe­din. Fa­de­ren Sy­ed Zai­nul Abe­din dø­de i 1993. I mag­tens cen­trum Da Hu­ma Abe­din var ba­re to år gam­mel, flyt­te­de fa­mi­li­en fra USA til Sau­di-Ara­bi­en. Her stu­de­re­de Hu­ma bl.a. på en lo­kal bri­tisk pi­ge­sko­le. Og som 17-årig vend­te hun fuld­tids til­ba­ge til USA, hvor hun blev op­ta­get på Ge­or­ge Was­hin­g­ton Uni­ver­si­ty i den ame­ri­kan­ske ho­ved­stad, Was­hin­g­ton DC.

Som 19-årig kom Hu­ma Abe­din så i prak­tik i Det Hvi­de Hus.

Her im­po­ne­re­de hun ik­ke ale­ne den da­va­e­ren­de før­ste­da­me Hil­lary Cl­in­ton med si­ne or­ga­ni­sa­to­ri­ske ev­ner. Hu­ma Abe­din ta­ler og­så fly­den­de ara­bi­sk. Hen­des kend­skab til bå­de ame­ri­kan­ske og ara­bi­ske for­hold skul­le hur­tigt vi­se sig at va­e­re et kar­ri­e­re­ma­es­sigt scoop. Og da Hil­lary Cl­in­ton i 2009 blev ud­na­evnt til Ba­ra­ck Oba­mas uden­rigs­mi­ni­ster, trå­d­te Hu­ma Abe­din helt ind i mag­tens cen­trum. Gift og skilt I pri­va­ten blev Hu­ma Abe­din via si­ne nye ven­ner Bill og Hil­lary Cl­in­ton in­tro­du­ce­ret for det da­va­e­ren­de med­lem af kon­gres­sen Ant­ho­ny We­i­ner.

I 2010 blev de to gift i en ci­vil ce­re­mo­ni, hvor sel­ve­ste Bill Cl­in­ton var ’pra­est’. Og i sin fest­ta­le sag­de Hil­lary Cl­in­ton blandt an­det: ’Jeg har en dat­ter, Chel­sea. Men hvis jeg hav­de en dat­ter me­re, vil­le det va­e­re Hu­ma’.

Året ef­ter kom Ant­ho­ny We­i­ners og Hu­ma Abe­dins før­ste og ene­ste barn Jor­dan Zain We­i­ner til ver­den. Og i au­gust i år be­kendt­gjor­de Hu­ma Abe­din, at hun og We­i­ner skal skil­les.

Men trods bå­de pri­vat og pro­fes­sio­nel mod­gang er Hu­ma Abe­din på plet­ten som Hil­larys høj­re hånd. Og når val­gre­sul­ta­tet tik­ker ind på tirs­dag, så er Hu­ma og­så den før­ste til at jub­le el­ler gra­e­de sam­men med sin boss Hil­lary Cl­in­ton.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.