Oba­ma: Cl­in­tons mail-sag er bla­est ud af pro­por­tio­ner

BT - - NYHEDER -

Ba­ra­ck Oba­mas støt­te til de­mo­kra­ter­nes pra­esi­dent­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­ton vak­ler ik­ke, selv om FBI i sid­ste uge op­ly­ste, at for­bund­spo­li­ti­et vil gran­ske nyt ma­te­ri­a­le i Cl­in­tons så­kald­te e-mail-sag.

Den nu­va­e­ren­de pra­esi­dent slår i sit før­ste in­ter­view ef­ter den se­ne­ste ud­vik­ling fast, at Cl­in­ton er den ret­te til at ta­ge over i Det Hvi­de Hus.

»Da hun blev grun­digt ef­ter­for­sket sid­ste gang, var kon­klu­sio­nen fra FBI, fra ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, fra fle­re un­der­sø­gel­ser i Kon­gres­sen, at hun hav­de be­gå­et fejl, men at der ik­ke var no­get, der kun­ne fø­re til en til­ta­le,« si­ger Oba­ma i et in­ter­view med NowThis News.

Sa­gen dre­jer sig om, at Hil­lary Cl­in­ton i sin tid som uden­rigs­mi­ni­ster fra 2009 til 2013 brug­te en pri­vat mail­ser­ver til bl.a. at hånd­te­re for­tro­li­ge op­lys­nin­ger.

Det var ’ek­stremt skø­de­s­løst’, men ik­ke ulov­ligt, har FBI tid­li­ge­re slå­et fast.

De nye e-mail er duk­ket op i for­bin­del­se med en an­den ef­ter­forsk­ning. De er fun­det på en af Cl­in­tons na­er­me­ste rå­d­gi­ve­res com­pu­ter. Ind­hol­det er ukendt.

Men Oba­ma me­ner, at sa­gen er ble­vet bla­est ud af pro­por­tio­ner.

»Når hun be­går en fejl – en ae­r­lig fejl – så en­der det med at bli­ve kørt helt op, som om det er en el­ler an­den vild sag. Jeg vil­le ik­ke støt­te hen­de, hvis jeg ik­ke hav­de fuld­sta­en­dig til­lid til hen­des in­te­gri­tet og hen­des in­ter­es­se i at sik­re, at un­ge får en bed­re frem­tid,« si­ger han.

Pra­esi­den­ten øn­sker ik­ke at blan­de sig i ef­ter­forsk­nin­gen, un­der­stre­ger han. Men han har en klar hold­ning til, hvor­dan den­ne ty­pe un­der­sø­gel­ser skal fo­re­gå.

»Jeg me­ner, at det er nor­men, at når der er ef­ter­forsk­nin­ger, så hand­ler vi ik­ke ud fra gis­nin­ger, ufuld­sta­en­di­ge in­for­ma­tio­ner el­ler la­ek,« si­ger Oba­ma i in­ter­viewet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.