Giv Cav­ling-pri­sen til fri­heds­ka­em­pe­ren Flem­m­ing Ro­se

BT - - NYHEDER - Hi­sto­ri­ker og jour­na­list

TORSDAGSKLUMME

Om et par må­ne­der ud­lø­ses spa­en­din­gen. I ja­nu­ar bli­ver det af­slø­ret, hvem der mod­ta­ger Cav­ling-pri­sen, den stør­ste ha­e­der for jour­na­li­ster her­hjem­me. Det er den dan­ske me­di­e­ver­dens svar på en Oscar. Hvert år er der ad­skil­li­ge dyg­ti­ge no­mi­ne­re­de om bud­det, men står det til mig, er der kun én re­el kan­di­dat til na­e­ste års pris: Flem­m­ing Adam Holm STATS­MI­NI­STE­REN Ro­se. Den tid­li­ge­re kul­tur-og ud­lands­re­dak­tør på Jyl­lands-Po­sten er på ba­nen med sin nye an­mel­der­ro­ste bog ’De be­sat­te’. Den hand­ler om, hvor­dan han på sit gam­le blad udadtil blev hyl­det som ban­ner­fø­rer for yt­rings­fri­hed, alt imens han in­dadtil grad­vist blev for­søgt sta­ek­ket, dys­set ned, på­lagt re­strik­tio­ner og til sidst skub­bet ud i kul­den. Det er en grim hi­sto­rie om et monu­men­talt svigt af en sja­el­dent mo­dig mand. RO­SE HAR SI­DEN Muham­med-teg­nin­ger­ne i 2005 va­e­ret tru­et på li­vet af bl.a. ter­r­or­grup­pen al-Qa­e­da. Den dag i dag må den 58-å ri­ge Ro­se af­fin­de sig med at va­e­re un­der kon­stant be­skyt­tel­se af livvag­ter fra PET. År­våg­ne blik­ke i vel­tra­e­ne­de krop­pe og med pi­sto­ler in­den for ra­ek­ke­vid­de føl­ger Ro­se, når han går tur med sin ko­ne, når han tril­ler et af bør­ne­bør­ne­ne rundt i en klap­vogn, når han er på café, når han skal hol­de fored­rag, når han be­sø­ger ven­ner. Ro­se be­ta­ler en me­get høj pris for at fast­hol­de et prin­cip, som er ker­nen i al of­fent­lig me­nings­ud­veks­ling og der­med de­mo­kra­tisk de­bat: yt­rings­fri­hed. AN­DRE HAR SVIGTET i stor stil og fort­sa­et­ter med at gø­re det, mens Ro­se i en ra­ek­ke bø­ger, kom­men­ta­rer og in­ter­view ved­va­ren­de har pe­get på vig­tig­he­den af at kri­ti­se­re al slags re­li­gi­øs og po­li­tisk un­der­tryk­kel­se. Hver­ken me­re el­ler min­dre. Ro­ses ”be­sa­et­tel­se” er ik­ke ha­de­fuld el­ler for­skru­et, men kon­se­kvent på sa­gen. Jeg har end­nu al­drig ta­get Ro­se i ude­luk­ken­de at gå ef­ter man­den og ik­ke bol­den. I nog­le til­fa­el­de kan det dog va­e­re sva­ert ik­ke at ta­ck­le den ene uden at ram­me den an­den. Det ser man i den nye bog, hvor Ro­se ele­gant fa­el­der de to mest magt­ful­de ma­end i le­del­sen af JP/Po­li­ti­kens Hus. Besty­rel­ses­for­mand Lars Mun­ck, en hø­flig og be­le­ven skik­kel­se, og den me­re tem­pe­ra­ments­ful­de og do­mi­ne­ren­de na­est­for­mand Jør­gen Ejbøl. DE HAR SIK­KERT man­ge for­nem­me kva­li­te­ter, men i den­ne sag står de i lort til hal­sen. Og gør man det, er det uklogt at la­ve bøl­ger. Ro­ses do­ku­men­ta­tion er så sta­erk, at det egent­lig ba­re er en til­stå­el­ses­sag. Hvad skal de til­stå? Ik­ke no­get kri­mi­nelt. Nej, no­get me­re tungt­ve­jen­de end som så, nem­lig at ha­ve solgt ud af de­res egen jour­na­li­sti­ske in­te­gri­tet. Hyk­le­ri­et er så tykt, at det er til at ska­e­re i. Tors­dags­klum­men bli­ver på skift skre­vet af Adam Holm, Mette God­dik­sen, Bri­an Holm, – af Car­sten Graa­ba­ek, i BT si­den 1982

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.