USA vil ik­ke ha­ve et ke­de­ligt valg

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge Søren Ki­er­ke­gaard ke­de­de gu­der­ne sig så me­get, at de skab­te men­ne­sket. Adam ke­de­de sig dog og­så og skab­te der­for Eva, men det øge­de ba­re kedsom­he­den i ver­den, der greb om sig i takt med, at fol­ke­ma­eng­den tog til og til sidst var så enorm, at man i ren og ska­er ked­som­me­lig af­magt byg­ge­de Ba­bel­står­net.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Der er ik­ke nok i sa­gen til, at den vil gi­ve de sto­re ud­s­ving i me­nings­må­lin­ger­ne

FÅ TING ER ek­sem­pel­vis så be­kym­ren­de som børn, der ke­der sig, og te­e­na­ged­ren­ge, der ke­der sig, er de­ci­de­ret far­li­ge - isa­er for sig selv. Her ta­en­ker jeg blandt an­det på den­gang, da jeg i mi­ne te­e­na­ge­år i et an­fald af kedsom­hed kør­te nø­gen på en Puch Maxi fra Dan­ner­høj til Hjal­lerup i ja­nu­ar må­ned. TRUMP HAR LA­EN­GE va­e­ret ’de­ad man wal­king’. Ud­sig­ten til en ke­de­lig val­gaf­ten, hvor Trump vil­le li­de et klart ne­der­lag til Cl­in­ton, var sim­pelt­hen for me­get for FBI’s di­rek­tør Ja­mes Co­mey, der fik den sa­e­re idé at sen­de med­lem­mer­ne af Kon­gres­sen et un­der­ligt brev om, at der var no­get nyt ma­te­ri­a­le i Cl­in­tons e-mail-sag, som var duk­ket op, da man un­der­søg­te sa­gen om den selv­de­struk­ti­ve vi­dun­der­dreng Ant­ho­ny We­i­ner. PELLE DRAGSTED WE­I­NER VIL­LE HA­VE va­e­ret et se­ri­øst pra­esi­den­tem­ne, hvis han ik­ke hav­de den uskik at sen­de bil­le­der af sin pe­nis til kvin­der, når han ke­de­de sig. Nu er We­i­ner ba­re en vit­tig­hed, der for ny­lig ke­de­de sig så me­get, at han send­te nø­gen­bil­le­der til en min­dre­årig pi­ge. Det er der­for, FBI har un­der­søgt We­i­ners com­pu­ter, som han de­ler med sin nu eks­ko­ne Hu­ma Abe­din, der til­fa­el­dig­vis er Hil­lary Cl­in­tons mest be­tro­e­de me­d­ar­bej­der. Selv­om Cl­in­ton tid­li­ge­re har for­sik­ret, at hen­des mail-kon­to ik­ke har stå­et åben for al­le og en­hver i hen­des om­gangskreds, så er en del af hen­des mail alt­så endt på We­i­ners com­pu­ter. Det er nok Abe­dins skyld, men det er en an­den hi­sto­rie. CO­MEY FIK KOL­DE fød­der, da han så det nye ma­te­ri­a­le - som han ik­ke måt­te la­e­se, for­di han ik­ke hav­de dom­mer­ken­del­se til at la­e­se det - og skrev, at sa­gen på en må­de al­li­ge­vel ik­ke var så luk­ket, som man tid­li­ge­re hav­de sagt. Det­te gjor­de Trump helt ek­sta­tisk – og i et sa­ed­van­ligt an­fald af hi­sto­ri­e­løs­hed og med en ab­surd ev­ne til at over­dri­ve selv det mest ba­na­le er­kla­e­re­de han, at det he­le var li­ge­som den­gang med Wa­ter­ga­te. LAD DET VA­E­RE sagt med det sam­me: e-mail-sa­gen kom­mer ik­ke til at af­gø­re det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg, med­min­dre den fø­rer til, at Cl­in­ton bli­ver hen­tet i hånd­jern. Jeg er klar over, at det er en ke­de­lig kon­klu­sion, men de fle­ste va­el­ge­re har al­le­re­de for­holdt sig til sa­gen, der nu kun er stor blandt dem, der al­le­re­de er over­be­vist om, at Cl­in­ton ik­ke er va­erd at stem­me på. Der er ik­ke nok i sa­gen til, at den vil gi­ve de sto­re ud­s­ving i me­nings­må­lin­ger­ne, som sta­bilt gi­ver Cl­in­ton en klar sejr. DE SYTTEN MEN­NE­SKER i Dan­mark, som el­sker Trump, vil med stor sand­syn­lig­hed igen skri­ve vredt til mig og ska­el­de mig ud for alt det, jeg ik­ke for­står. De vil forta­el­le mig, at val­get slet ik­ke er af­gjort, og at vir­ke­lig­he­den bli­ver skjult for os af de kor­rup­te me­di­er. Og for en gang skyld vil jeg hå­be, at de har ret, for in­tet er me­re ke­de­ligt end et us­pa­en­den­de valg.

Fi­nansord­fø­rer, En­heds­li­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.