HER KAN LØK­KE FÅ JOB

BT - - NYHEDER -

JOBSØGNING Hans Ham­mer An­der­sen, part­ner i he­ad­hunter­fir­ma­et Ham­mer An­der­sen: Er­fa­ring Gen­nem­slags­kraft For­hand­ler Le­der Trova­er­dig­hed Ka­ris­ma Pe­ter Bang Fa­sting Bau­er, he­ad­hunter og part­ner i Hu­man Trust: Er­fa­ring Gen­nem­slags­kraft For­hand­ler Le­der Trova­er­dig­hed Ka­ris­ma

Det vil gå ud over hans va­er­dig­hed og ef­ter­ma­e­le, hvis han ik­ke kan fin­de no­get, der i hvert fald er på ni­veau med Hel­le Thor­ning-Sch­midts job som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Sa­ve the Chil­dren In­ter­na­tio­nal.

Men det kan va­e­re sva­ert. Der er for lang tid til, at der bli­ver en le­dig post som EU-kom­mis­sa­er. Og der er na­er­mest in­gen le­di­ge topjob i øje­blik­ket i hver­ken EU- el­ler FN-sy­ste­met.

Der er dog en le­dig post som ge­ne­ra­le­se­kre­ta­er for OECD, hvor An­gel Gur­ri har sid­det i ti år og skal skif­tes ud. Den post hav­de Dan­mark sjovt nok i tres­ser­ne, hvor den blev be­sat af Ven­stre­man­den Thor­kil Kri­sten­sen.

Iføl­ge fle­re kil­der, BT har talt med om sa­gen, kun­ne Løk­ke va­e­re in­ter­es­se­ret i no­get med kli­ma. Og der er iro­nisk nok en le­dig top­post i GGGI, net­op den or­ga­ni­sa­tion, der gav Løk­ke al­vor­li­ge rid­ser i lak­ken pga. hans luksus­va­ner med 1. klas­ses fly­bil­let­ter og li­mou­si­ne­kør­sel.

Kil­der­ne ta­ler og­så om po­li­tisk ud­pe­ge­de am­bas­sa­dør­po­ster. Men in­gen kil­der øn­sker at stå frem, da em­net er me­get øm­tå­le­ligt. En fin­ger i jor­den Nog­le me­ner at vi­de, at Lars Løk­ke fak­tisk har stuk­ket fin­ge­ren i jor­den for­skel­li­ge ste­der, men de kan ik­ke kom­me det na­er­me­re. Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sens mi­ni­ste­ri­um kan mu­lig­vis hja­el­pe. Men Kri­sti­an Jen­sen kan ik­ke løf­te en fin­ger uden at få be­sked på det af Løk­ke, da det el­lers vil bli­ve be­trag­tet som en fjendt­lig hand­ling. Lars Holm­gaard, CEO og he­ad­hunter i he­ad­hunter-fir­ma­et Holm­gaard Ma­na­ge­ment: Er­fa­ring Gen­nem­slags­kraft For­hand­ler Le­der Trova­er­dig­hed Ka­ris­ma Jeg tror ik­ke, at han sprin­ger over i det pri­va­te er­hvervs­liv bag­ef­ter. Jeg ser ham sna­re­re be­va­e­ge sig over i det of­fent­li­ge sy­stem

BTs kil­der er ue­ni­ge om, hvor­vidt Lars Løk­ke har et godt ry ude i ver­den. Han si­ges at va­e­re po­pu­la­er i USA, isa­er ef­ter hans sjove ta­le til pra­esi­dent Oba­ma. An­dre si­ger, at Dan­marks hår­de ud­la­en­din­gepo­li­tik tra­ek­ker ned i Dan­marks om­døm­me, og at det ram­mer Løk­ke.

BT har og­så spurgt tre he­ad­hunte­re, om de kan fin­de et godt job til Lars Løk­ke. Lidt for fol­ke­lig Hans Ham­mer An­der­sen, part­ner i he­ad­hunter-fir­ma­et Ham­mer An­der­sen, si­ger:

»Er­hvervs­li­vets syn på Lars Løk­ke Ras­mus­sen er, at han er en dyg­tig hånd­va­er­ker, der plejer at få ført tin­ge­ne ud i li­vet. Jeg tror ik­ke, at han sprin­ger over i det pri­va­te er­hvervs­liv bag­ef­ter. Jeg ser ham sna­re­re be­va­e­ge sig over i det of­fent­li­ge sy­stem og la­ve et spring i stil med det, Hel­le Thor­ning-Sch­midt tog. En­ten til en glo­bal or­ga­ni­sa­tion el­ler en or­ga­ni­sa­tion i Dan­mark.«

Pe­ter Bang Fa­sting Bau­er, he­ad-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.