Tra­en ho­ved­pi­nen va­ek

BT - - NYHEDER -

blandt inak­ti­ve per­so­ner,« si­ger hun til Ritzau Fo­kus.

Mang­len­de fy­sisk ak­ti­vi­tet ha­en­ger alt­så sam­men med ho­ved­pi­ner, men Lars Bendt­sen fra­rå­der me­get hård fy­sisk ak­ti­vi­tet el­ler tung va­egt­tra­e­ning, der be­la­ster skul­dre og nak­ke, hvis det er spa­en­dings­ho­ved­pi­ner, man øn­sker at kom­me til livs.

»Vi har in­gen evi­dens for, at nog­le mo­tions­for­mer er bed­re end an­dre, men det er helt klart vo­res er­fa­ring, at det ik­ke er va­egt­løft­ning og den slags øvel­ser. Tra­e­ning, der be­la­ster nak­ke og skul­der­mus­k­ler, kan om­vendt ud­lø­se mi­gra­e­ne­an­fald og spa­en­dings­ho­ved­pi­ner,« for­kla­rer Lars Bendt­sen. Fore­byg frem­for at tra­e­ne hårdt Ben­te Klar­lund frem­ha­e­ver des­u­den et an­det stu­die, der vi­ser, at man kan ned­brin­ge fo­re­kom­sten af spa­en­dings­ho­ved­pi­ner og mi­gra­e­ne, hvis man tra­e­ner med ela­stik­ker mel­lem to og ti mi­nut­ter om da­gen.

Og der kan va­e­re ra­e­son i at tra­e­ne skån­somt el­ler fin­de kon­to­rets stø­ve­de ela­stik­ker fra et he­den­gan­gent tra­e­nings­pro­jekt frem.

Fore­byg­gel­se er nem­lig nem­me­re at gå til end tra­e­ning.

»Når først man har spa­en­dings­ho­ved­pi­nen, så er det jo ik­ke rart at la­ve no­get,« si­ger Ben­te Klar­lund.

Lars Bendt­sen fra Ho­ved­pi­ne­cen­te­ret un­der­stre­ger, at en spa­en­dings­ho­ved­pi­ne en gang om må­ne­den ik­ke er no­get at be­kym­re sig over, men bli­ver det hyp­pi­ge­re, bør man re­a­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.