Ade­le ta­ler ud

BT - - KULTUR -

NYHED Mik­kel Lund Fjal­land Jen­sen - Gaf­fa I et nyt in­tr­view med bla­det Va­ni­ty Fair ta­ler den bri­ti­ske san­ge­ren og sangskri­ver Ade­le ud om li­vet med en fød­sels­de­pres­sion. Ade­le blev mor til søn­nen An­ge­lo for fi­re år si­den – cir­ka 18 må­ne­der ef­ter ud­gi­vel­sen af al­bum­met ’21’. Og i in­ter­viewet forta­el­ler san­ge­r­in­den, at hun nok ik­ke får fle­re børn.

»Jeg er for ban­ge. Jeg hav­de en ret slem fød­sels­de­pres­sion, ef­ter jeg fik min søn, og det har gjort mig ban­ge.«

Ade­le bli­ver her­til spurgt, om hun i lø­bet af de­pres­sio­nen tog an­ti­de­pres­si­ver som et mid­del mod de­pres­sio­nen;

»Nej. Men alt­så, jeg snak­ke­de hel­ler ik­ke med no­gen om det. Min ka­e­re­ste fo­re­slog mig, at jeg skul­le ta­le med an­dre kvin­der, der var gravi­de, og dér sag­de jeg: ’Fuck det, jeg skal ik­ke ha­en­ge ud med en fuck­ing grup­pe mødre’. Og uden at ha­ve ind­set det hav­de jeg plud­se­lig svi­net gravi­de og kvin­der med børn til, ba­re for­di de er lidt me­re tå­l­mo­di­ge.«

Se­ne­re i in­ter­viewet be­skri­ver Ade­le, hvil­ke tan­ker der isa­er hu­se­re­de i ho­ve­d­et på hen­de, da hun blev ramt af de­pres­sio­nen. Og det er sa­er­ligt for­vent­nings­pres­set fra hen­de selv, der med­før­te de­pres­sio­nen. Li­ge­le­des åb­ner hun om, hvor­dan hun ef­ter­føl­gen­de kom på ret køl igen. Her un­der­stre­ger hun, hvor­dan det var vig­tigt for hen­de at hi­ve tid ud af ka­len­de­ren og ude­luk­ken­de fo­ku­se­re på sig selv og det, man har mest lyst til – uden børn. Fuck det, jeg skal ik­ke ha­en­ge ud med en fuck­ing grup­pe mødre

I sam­me in­ter­view ta­ler Ade­le om det kra­e­ven­de liv på lan­de­vej­en, som hen­des kar­ri­e­re­valg og suc­ces har med­ført, og her la­eg­ger san­ge­ren ik­ke skjul på, at fa­mi­li­en er det vig­tig­ste.

»Jeg vil sta­dig la­ve pla­der, men jeg vil­le ik­ke ha­ve no­get imod al­drig at skul­le hø­re bi­fald igen. Al­le mi­ne for­hold er vig­ti­ge­re, end no­gen tur­né no­gen­sin­de vil va­e­re. Hvis mit for­hold med Simon (Ko­necki, ka­e­re­ste, red.) el­ler mit for­hold til An­ge­lo (søn, red.) be­gyn­der at vak­le ba­re en smu­le, så vil jeg stop­pe al tur­né.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.