Jag­ten på ung­dom

BT - - KULTUR -

FILM

’Fora­el­dre’ Dra­ma ******

pri­mus mo­tor be­gyn­der de lang­somt at trans­for­me­re lej­lig­he­den, så den kom­mer til at lig­ne pra­e­cis den elsko­vs­hy­bel, der dan­ne­de ram­men om den pas­sio­ne­re­de ung­dom.

Den del af fil­men fun­ge­rer rig­tig godt. Der er smer­te, og der er hu­mor, som ram­mer bå­de mel­lem­gulv og lat­ter­mus­k­ler. Bli­ver vir­ke­lig ma­er­ke­lig Men – en mor­gen våg­ner Kjeld og Vi­be­ke op i de­res 22-åri­ge krop. Og her­fra bli­ver det ma­er­ke­ligt. Vir­ke­lig ma­er­ke­ligt.

Bå­de den fy­si­ske trans­for­ma­tion og hi­sto­ri­ens drej­ning kra­e­ver et pu­bli­kum, der er med på at be­va­e­ge sig ud på et ab­strak­tions­ni­veau af di­men­sio­ner. Og det kan va­e­re sva­ert. Vir­ke­lig sva­ert.

Her­fra bli­ver fil­mens pra­e­mis ro­det – er det en ko­me­die, en tragedie el­ler en artm­ovie?

Der kan helt sik­kert tol­kes rig­tig me­get på me­ta­fo­rer­ne, men jeg vil­le nu hel­le­re ha­ve set, hvad der helt kon­kret ske­te med Kjeld og Vi­be­ke i de­res nye by­liv. Når der er sagt, så er Taf­d­rups de­but bå­de in­ter­es­sant og loven­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.