We will, we will r

BT - - KULTUR -

ROCKMUSICAL lif­te og be­ton­blan­de­re. Her gav Kri­sti­ne Yde, Chri­stof­fer Bro­der­sen, Szhir­ley, Ni­els Ol­sen, Jo­ey Moe, Nel­lie Et­ti­son og An­ders Gjesing smags­prø­ver på, hvor­dan de vil få den bri­ti­ske mu­si­cal ud over kan­ten. Og det bå­de lød og så godt ud. ’We Will Ro­ck You’ byg­ger på et fun­da­ment af sang, dans, sku­e­spil og co­me­dy, som Lars Hjorts­høj for­tal­te BT ef­ter smags­prø­ven.

Det er den gar­ve­de ko­mi­ker, der har over­sat di­a­lo­gen i den bri­ti­ske stan­dup­per Ben Elt­ons Qu­e­en-mu­si­cal.

»Det er en ka­em­pe ud­for­dring, for jeg har al­drig over­sat før, og så bli­ver det end­da med et af mi­ne stør­ste ido­lers styk­ke.« Helt nye jo­kes »Og det er ik­ke no­get, der li­ge kan over­sa­et­tes én til én, skul­le jeg hil­se at si­ge, så der er ble­vet gra­vet dybt og skre­vet helt nye jo­kes,« smi­le­de Hjorts­høj, der plud­se­lig er ble­vet en spil­ler på den dan­ske mu­si­cal-sce­ne. Tid­li­ge­re på året kun­ne BT skri­ve, at den 49-åri­ge ko­mi­ker de­bu­te­rer som mu­si­cal-spil­ler i Mon­ty Pyt­hon-mu­si­ca­len ’Spam-A-Lot’ na­e­ste år, og nu over­sa­et­ter han så ’We Will Ro­ck You.’

En mu­si­cal, som Ni­els Ol­sen sam­men­lig­ne­de med en an­den glo­bal mu­si­cal, der li­ge­le­des byg­ger på mu­sik­ken fra et af pop­hi­sto­ri­ens stør­ste or­ke­stre:

»Li­ge­som ’Mam­ma Mia’ er det jo så­dan no­get med, at vi har en mas­se fan­ta­stisk mu­sik, og lad os så bru­ge det til no­get fedt. Og så har man skabt en hi­sto­rie om de on­de magt­ha­ve­re, der un­der­tryk­ker ro­ck’n’roll, og ung­dom­men, der våg­ner op igen. Det er helt klart mu­sik­ken, der er det ba­e­ren­de,« si­ger Ni­els Ol­sen om mu­si­ca­len, der alt­så ik­ke er Qu­e­ens hi­sto­rie, men en fik­tions-frem­tids­fa­bel sat på pla­ne­ten Mall.

Her hø­rer al­le den sam­me mu­sik, går i det sam­me tøj og ta­en­ker de sam­me tan­ker. Mu­sik­ken er pra­e­fa­bri­ke­re­de boy- og gir­l­band, hit plan­lagt på for­hånd, mens mu­sikin­stru­men­ter er for­budt. Men re­bel­ler­ne, The Bo­he­mi­ans, gør op­rør og vil skri­ve de­res eg­ne san­ge og mu­sik.

Per­son­gal­le­ri­et er blandt an­det opkaldt ef­ter per­so­ner i klas­si­ske Qu­e­en-hits og hed­der Ga­lileo (Chri­stof­fer Bro­der­sen), Sca­ra­mou­che (Kri­sti­ne Yde) og Kil­ler Qu­e­en (Szhir­ley). Langt fra Dis­ney Og jo, der er lidt ek­stra ner­ver i ma­ven, si­ger Chri­stof­fer Bro­der­sen og Kri­sti­ne Yde, der bli­ver de to stjer­ner i front for mu­si­ca­len.

De er beg­ge ud­dan­net på det dan­ske mu­si­cal-aka­de­mi. Hun har haft haft sto­re rol­ler i ’Den lil­le havfrue’, Sin­gin’ In The Rain’, ’Alad­din’ og ’Mam­ma Mia’, mens han har bol­tret sig i ’Che­ss’, ’Les Misérab­les’ og ’Miss Sai­gon’.

»Det er jo no­get lidt an­det end Dis­ney, det her er ro­ck, og det er klart den stør­ste sce­ne, vi har stå­et på,« smi­ler Kri­sti­ne Yde for­vent­nings­fuldt, mens Chri­stof­fer Bro­der­sen nik­ker:

»Ja, og selv­føl­ge­lig er der lidt ek­stra ner­ver, ale­ne af den grund, at det er før­ste gang, den bli­ver op­ført, og at det er en ret stor sce­ne og ret sto­re sko at fyl­de ud.« ’We Will Ro­ck You’ bli­ver op­ført i Roy­al Are­na fra 19. april til 7. maj, og i Jy­ske Bank Boxen i Her­ning mel­lem 18. og 21. maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.