FCK top­per igen 10 år ef­ter

BT - - SPORTEN -

DA FC KØ­BEN­HAVN før­ste gang var i Cham­pions Le­ague, kun­ne alt la­de sig gø­re. To­bi­as Lin­dero­th var ble­vet hen­tet i Ever­ton, Marcus Al­l­bäck i Hansa Ro­sto­ck og nu kom Jes­per Grønkja­er hjem fra Stutt­g­art. De var helt vil­de de da­ge i Par­ken, hvor FC Kø­ben­havn ja­evn­ligt ind­bød til pres­se­mø­der med nye sto­re spil­le­re, og da klub­ben 1. novem­ber for ti år si­den slog Man­che­ster Uni­ted i Par­ken, kul­mi­ne­re­de det he­le.

Det er på man­ge må­der et helt an­det FC Kø­ben­havn, vi ken­der i dag. Der er min­dre larm fra le­del­ses­gan­gen og ik­ke mindst be­sty­rel­ses­lo­ka­let, som nu­ti­dens le­de­re har brugt en del år på at la­eg­ge af­stand til. Der er lidt me­re stil­le udadtil, det he­le er ble­vet lidt me­re strøm­li­net, og klub­ben er ble­vet trim­met og ind­ret­tet, så man for­nem­mer, at den ik­ke på sam­me må­de som den­gang i 2006 hav­de brug for et loko­mo­tiv som Don Ø til at dri­ve det he­le fremad. DET TOG SIN tid at byg­ge det nye FC Kø­ben­havn op, og un­der­vejs blev bå­de bud­get­tet ned­ju­ste­ret og tra­e­ne­re skif­tet ud i en ra­sen­de fart. Ind­til man om­be­stem­te sig, be­slut­te­de at bru­ge pen­ge på at op­nå sport­s­lig suc­ces og for­føl­ge pen­ge­ne på den eu­ro­pa­ei­ske sce­ne. I den­ne tid op­le­ver det nye FC Kø­ben­havn sin hid­ti­di­ge kul­mi­na­tion med su­ve­ra­e­ni­tet i Su­per­liga­en og pa­en suc­ces i Cham­pions Le­ague. Tilmed ta­en­ker man ud af Su­per­liga­en for at ta­ge na­e­ste skridt mod sport­s­lig og øko­no­misk ud­vik­ling i en over­na­tio­nal liga – el­ler bru­ger i det mind­ste tan­ken som et pres mod UEFA og de stør­ste klub­bers idé om at luk­ke Cham­pions Le­ague for de min­dre lan­de. I den­ne tid op­le­ver det nye FC Kø­ben­havn sin hid­ti­di­ge kul­mi­na­tion med su­ve­ra­e­ni­tet i Su­per­liga­en og pa­en suc­ces i Cham­pions Le­ague. Tilmed ta­en­ker man ud af Su­per­liga­en for at ta­ge na­e­ste skridt mod sport­s­lig og øko­no­misk ud­vik­ling i en over­na­tio­nal liga JEG VED, DER i de se­ne­ste da­ge har va­e­ret nye drøf­tel­ser om den over­na­tio­na­le liga med FC Kø­ben­havn som en cen­tral ak­tør.

Når man ind­ta­ger en frem­tra­e­den­de rol­le i ar­bej­det med at om­for­me de gam­le struk­tu­rer i en kon­ser­va­tiv fod­bold­ver­den, for­di man ger­ne selv vil blan­de sig med de lidt stør­re ude i Eu­ro­pa, ser det bedst ud, at man rent fak­tisk og­så pra­este­rer, når Cham­pions Le­ague kom­mer for­bi.

Det gjor­de hol­det og­så med en me­get kon­trol­le­ret pra­e­sta­tion, der de­fen­sivt var det mest over­leg­ne, jeg så­dan li­ge kan hu­ske at ha­ve set et dansk hold ud­fø­re mod et in­ter­na­tio­nalt hold af et vist ni­veau. Of­fen­sivt var det sva­e­re­re at ska­be de helt sto­re chan­cer, ned det var at for­hin­dre Lei­ce­ster i at ska­be dem, men var et af hol­de­ne ta­et­test på at sco­re, var det klart FC Kø­ben­havn. DET LIG­GER I Lei­cesters spil­lestil, at de­res mod­stan­de­re of­te kom­mer til at se me­get do­mi­ne­ren­de ud, men onsdag af­ten var kamp­bil­le­det ik­ke blot re­sul­ta­tet af eng­la­en­der­nes mang­len­de lyst til selv at ha­ve bol­den. Midt­vejs i før­ste halvleg måt­te de to gan­ge be­gå over­lag­te fris­park mod An­dreas Cor­ne­li­us og Fe­de­ri­co San­tan­der for ik­ke at bli­ve fan­get af frilø­be­re, og på in­tet tids­punkt var de i na­er­he­den af selv af ska­be chan­cer. Der var helt en­kelt ni­veau­for­skel, og mens jeg skri­ver dis­se linjer, har jeg to­talt glemt, hvad der sid­ste sa­e­son fik mig til at hyl­de Lei­ce­ster. Jeg gi­der hel­ler ik­ke gen­la­e­se den blog, jeg skrev, for at fin­de ud af det. Der var ik­ke ret me­get fa­sci­ne­ren­de over det, de kom til Par­ken med; el­ler det FC Kø­ben­havn fik dem til at lig­ne i den før­ste ti­me, hvis man nu va­el­ger ik­ke uden ri­me­lig­hed at an­skue det så­dan. OG DA KAS­PER Sch­mei­chel til al­ler­sidst hev en flot red­ning frem – pra­e­cis som i Lei­ce­ster for to uger si­den – ån­de­de eng­la­en­der­ne let­te­de op. FCK-spil­ler­ne vil va­e­re skuf­fe­de. End­nu et tegn på, at det nye FC Kø­ben­havn li­ge nu top­per. BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.