Spil­ler for frem­ti­den

BT - - SPORTEN -

TIL SALG

»Der fo­re­går sta­dig for­hand­lin­ger med me­re end én se­ri­øs uden­land­sk in­ve­stor­grup­pe,« si­ger Jes­per Got­fred­sen.

BT tal­te i går med Lyng­by-spil­ler­ne Mar­tin Ørnskov og Mi­cha­el Lumb samt ch­eftra­e­ner David Nielsen, og her var be­ske­den, at man ik­ke er be­kym­ret for, at uro­en i ejer­kred­sen kan for­plan­te sig på ba­nen, hvor man hidtil har over­ra­sket med syv su­per­liga-sej­re, der ra­ek­ker til en øje­blik­ke­lig slut­spils­pla­ce­ring som num­mer 5. Over­skyg­ges af kon­kur­ren­ter An­der­le­des dunk­le er sky­er­ne, når man spør­ger en af lan­dets før­en­de for­ske­re i sports­ø­ko­no­mi, Kenneth Cort­sen, fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Han vur­de­rer, at Lyng­by Bold­klub, som for tre da­ge si­den sag­de far­vel til Den­nis Poulsen som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, ik­ke i sig selv er en sa­er­lig at­trak­tiv øko­no­misk in­ve­ste­ring.

»Der er nog­le pro­blem­stil­lin­ger om­kring klub­ben – for­stå­et på den må­de, at den lig­ger i et om­rå­de, hvor den er pak­ket godt ind af stør­re klub­ber og stør­re brand, som har bed­re ram­me­be­tin­gel­ser i for­hold til mo­der­ne sta­dio­ner, som boo­ster mulig­he­den for ind­ta­egts­ge­ne­re­ring – bå­de i for­hold til mat­ch­day-ak­ti­vi­te­ter og ple­je af sponso­rer og de ind­ta­eg­ter, der er på den del,«for­kla­rer Kenneth Cort­sen med hen­vis­ning til kon­kur­ren­ter­ne fra FC Kø­ben­havn og Brønd­by.

»Der­u­d­over har Lyng­by den se­ne­ste tid va­e­ret pra­e­get af no­get tur­bu­lens om­kring al det her med Hel­lerup Fi­nans,« si­ger Kenneth Cort­sen, som om­vendt ser mu­lig­he­der i den po­si­ti­ve spiral, man har gang i på ba­nen un­der ch­eftra­e­ner David Nielsen. FCV er skra­e­k­ek­semp­let

»I for­hold til den del tror jeg, at det kan va­e­re af­gø­ren­de, at man kan bli­ve ved med at pra­este­re sport­s­ligt. Det gør al­ting nem­me­re, når man skal ud og hen­te ka­pi­tal. Hvis man kan gå ud og gø­re det på et tids­punkt, hvor det ser for­nuf­tigt ud i for­hold til top seks (der gi­ver ad­gang til Su­per­liga­ens slut­spil ef­ter 26 spil­ler­un­der, red.), har man det med, at ti­m­ing spil­ler en rol­le. Man så med FC Vestsja­el­land, at det he­le blev no­get sva­e­re­re, da man kom i modvind på ba­nen,« si­ger Kenneth Cort­sen om su­per­liga-nedryk­ker­ne fra 2015, der al­le­re­de et halvt år se­ne­re blev er­kla­e­ret kon­kurs – li­ge­som Lyng­by og­så selv gjor­de i 2001.

Han ser mas­ser af lo­gik i, at Lyng­by går ef­ter uden­land­ske in­ve­sto­rer, som man har set det se­ne­st i Vej­le, FC Nord­s­ja­el­land og FC Midtjyl­land.

Der­med har Lyng­by-spil­ler­ne alt at spil­le for re­sten af året og et godt styk­ke ind i det nye. Og­så selv om fo­kus iføl­ge ch­eftra­e­ner David Nielsen er langt fra rø­de tal og po­ten­ti­el­le in­ve­sto­rer.

»Vo­res spil­le­re hol­der fo­kus på det, der er vig­tigt. Det er ik­ke før­ste gang, vi bli­ver spurgt til det her, men det bru­ger vi ik­ke no­get kr­udt på,« si­ger han. SA­GEN KORT

22/12-2014:

Hel­lerup Fi­nans mel­der ud, at man over­ta­ger Lyng­by Bold­klub.

Før­ste års­regn­skab som Lyng­by-ejer by­der på et un­der­skud på over 12 mio. kro­ner før skat i fod­bold­klub­ben.

Lyng­by Bold­klub op­ly­ser, at man for­sø­ger at rej­se 37 mil­li­o­ner kro­ner i en ka­pi­ta­l­ud­vi­del­se.

9/12-2015: 5/4-2016: 19/7-2016:

Di­rek­tør i Hel­lerup Fi­nans, Jes­per Got­fred­sen, sår tvivl om virk­som­he­dens og der­med Lyng­bys over­le­vel­se, ef­ter man har fun­det ’fun­da­men­tale fejl’ i Hel­lerup Fi­nans’ op­rin­de­li­ge års­regn­skab. Egen­ka­pi­ta­len er aen­dret fra plus 85 mio. kr. til mi­nus 15 mio. kr.

Lyng­by Bold­klub of­fent­lig­gør, at der er ind­ledt se­ri­ø­se for­hand­lin­ger med uden­land­ske in­ve­stor­grup­per.

1/9-2016:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.