Slidt af suc­ces

BT - - SPORTEN -

AFBUD for at tra­ek­ke stik­ket. An­stren­gel­ser­ne ved som­me­rens olym­pi­ske le­ge i Rio har ta­get så hårdt på ham, at han gan­ske en­kelt ik­ke har det nød­ven­di­ge over­skud til at top­pra­este­re li­ge nu.

»Jeg må er­ken­de, at min OL-del­ta­gel­se sta­dig sid­der i krop­pen. Jeg er glad og stolt over min bron­ze­me­dal­je. Men det var res­sour­ce­kra­e­ven­de at va­e­re med i Rio. Blandt an­det der­for har mit spil ik­ke kørt op­ti­malt det se­ne­ste styk­ke tid,« si­ger Vik­tor Axel­sen, der i ok­to­ber skuf­fe­de stort, da han han røg tid­ligt ud af bå­de Den­mark Open og French Open. Fi­re må­ne­ders pau­se Her­med kom­mer der til at gå knap fi­re må­ne­der fra China Open 14.-20 novem­ber til All Eng­land i marts, før Vik­tor Axel­sen igen er klar til at kon­kur­re­re på øver­ste in­ter­na­tio­na­le Su­per Se­ri­es-ni­veau. Jeg må er­ken­de, at min OL­del­ta­gel­se sta­dig sid­der i krop­pen. Jeg er glad og stolt over min bron­ze­me­dal­je. Men det var res­sour­ce­kra­e­ven­de at va­e­re med i Rio

Vik­tor Axel­sen har i be­slut­nin­gen rå­d­ført sig med land­stra­e­ner Kenneth Jo­nas­sen, som bak­ker op om val­get, Dan­mark bed­ste her­re­sing­le har truf­fet.

»Jeg sy­nes, at be­slut­nin­gen er for­nuf­tig. Nu får han i vin­ter­må­ne­der­ne mu­lig­hed for at tra­e­ne og genop­byg­ge sig selv over en la­en­ge­re pe­ri­o­de med hen­blik på na­e­ste sa­e­son,« si­ger Kenneth Jo­nas­sen og på­pe­ger, at Vik­tor Axel­sen er ud­set til at ind­ta­ge en ho­ved­rol­le ved for­å­rets hold-EM i Po­len, for­som­me­rens Su­dir­man Cup (mixed hold-VM, red.) i Au­stra­li­en og au­gust må­neds in­di­vi­du­el­le VM i Skot­land. Uhyg­ge­ligt højt ni­veau Kenneth Jo­nas­sen kal­der Vik­tor Axel­sens 2016 for bå­de hårdt og fan­ta­stisk.

»Hans pra­e­sta­tion ved Thomas Cup (hold-VM), hvor vi jo vandt, var im­po­ne­ren­de. Her tab­te han kun til Lee Chong Wei (Ma­lay­si­as ver­dens­rang­li­ste-et­ter, red.). Her­u­d­over er han i årets løb ble­vet eu­ro­pa­me­ster, har va­e­ret i fi­na­len ved In­dia Open og un­der­vejs vun­det over ki­ne­ser­ne Chen Long og Lin Dan. Det er re­sul­ta­ter og pra­e­sta­tio­ner, der vi­ser, at hans ni­veau er uhyg­ge­ligt højt,« si­ger Kenneth Jo­nas­sen, der godt kan for­stå, at Vik­tor Axel­sen ta­ger China Open med in­den vin­ter­fe­ri­en.

»Han tri­ves i Ki­na og er et stort navn der­u­de. Vik­tor ta­ler jo ki­ne­sisk. Så ved at rej­se der­ud kan han fast­hol­de si­ne sprog­kund­ska­ber og des­u­den le­ve op til si­ne sponsor­for­plig­tel­ser,« ly­der det fra den dan­ske land­stra­e­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.