McIl­roy: Ry­der Cu­pud­ta­gel­se bør aen­dres

BT - - SPORTEN -

De bed­ste gol­f­spil­le­re bør va­e­re med på hol­de­ne, når der dy­stes i den pre­sti­ge­ful­de Ry­der Cup. Det me­ner gol­f­stjer­nen Rory McIl­roy. »Det bør va­e­re de 12 bed­ste spil­le­re fra Eu­ro­pa mod de 12 bed­ste spil­le­re fra USA. Ef­ter min me­ning bur­de det ik­ke hand­le om at va­e­re med på en tour,« si­ger Rory McIl­roy iføl­ge Reu­ters. Nor­di­re­ren hen­vi­ser til, at Eu­ro­pa spil­le­de uden en­gel­ske Paul Ca­sey ved det se­ne­ste Ry­der Cupslag, som fandt sted for ny­lig. Her vandt ame­ri­ka­ner­ne ef­ter ot­te års ti­teltør­ke, da der blev dy­stet på Ha­zel­ti­ne Na­tio­nal i sta­ten Min­neso­ta. Paul Ca­sey er i øje­blik­ket nr. 12 på ver­dens­rang­li­sten og bo­sat i USA. Han er en del af PGA Tou­ren, men han op­tra­e­der ik­ke på Eu­ro­pe­an Tour.

I ste­det har han fi­re gan­ge i si­ne se­ne­ste seks PGA-tur­ne­rin­ger va­e­ret i top fi­re. Da den 39-åri­ge gol­f­spil­ler ik­ke er en del af Eu­ro­pe­an Tour, kan han hel­ler ik­ke ud­ta­ges til Ry­der Cup-hol­det for Eu­ro­pa.

Det er den re­gel, Rory McIl­roy øn­sker aen­dret, in­den det går løs igen i 2018 i Pa­ris. Sam­ti­dig op­for­drer nor­di­re­ren og­så til, at hol­det be­står af 12 spil­le­re, som har kva­li­fi­ce­ret sig via pra­e­sta­tio­ner, og at det ik­ke fort­sa­et­ter som hidtil.

Her har frem­gangs­må­de va­e­ret, at ni spil­le­re kva­li­fi­ce­rer sig, og tre spil­le­re ud­ta­ges af Eu­ro­pas kap­ta­jn.

»At en spil­ler som Paul Ca­sey ik­ke var på vo­res hold i en pe­ri­o­de, hvor han spil­ler no­get af sit bed­ste golf, sva­ek­ke­de os helt sik­kert.«

»Jeg er klar over, at det ik­ke er li­ge så in­ter­es­sant (at ud­ta­ge de 12 bed­ste pra­e­sta­tio­ner, red.) i for­hold til ud­ta­gel­ser af kap­ta­j­nen og kva­li­fi­ka­tions­pro­ces­ser og den slags. Men hvis vi øn­sker det på den mest fair må­de for de 12 bed­ste spil­le­re på hol­de­ne, me­ner jeg, det er den vej, man skal gå,« si­ger McIl­roy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.