SANDLAND

BT - - SPORTEN -

SPORTSANLAEG Eb­be Sand er godt i gang med at grund­la­eg­ge et er­hverv­se­ven­tyr af de stør­re i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter. Den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler er man­den bag et stort og eks­klu­sivt sportsanlaeg, der skal lig­ge i Du­bai.

Nav­net er ’The Gre­en Sports Hub by Eb­be Sand’, og det er et an­la­eg på om­kring 50.000 kva­drat­me­ter. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se er det ver­dens før­ste ’ba­e­re­dyg­ti­ge sportsanlaeg’. Det skal va­e­re med til at ’boo­ste turis­me i Du­bai og sam­ti­dig til­skyn­de de lo­ka­le til at dyr­ke sport på tva­ers af al­le al­dre’.

Det skal lig­ge ved Ju­meirah Golf Esta­tes, et eks­klu­sivt bo­lig- og gol­f­om­rå­de i ud­kan­ten af Du­bai, hvor ek­sem­pel­vis nog­le af ver­dens bed­ste gol­f­spil­le­re kom­mer for­bi se­ne­re i novem­ber som en del af Eu­ro­pe­an Tour. En mile­pa­el Di­rek­tø­ren for Ju­meirah Golf Esta­tes, Yousuf Ka­zim, kal­der Eb­be Sand-pro­jek­tet for ’en mile­pa­el’. Ik­ke ba­re for om­rå­det, men og­så for sport­s­folk i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter.

»Jeg ser frem til at brin­ge man­ge for­skel­li­ge sport­s­fa­ci­li­te­ter til Du­bai, samt ska­be en le­ven­de, mul­ti­funk­tio­nel og ba­e­re­dyg­tig at­trak­tion, der kan bli­ve brugt bå­de som for­nø­jel­se og i ud­dan­nel­ses­sam­men­ha­eng for bå­de lo­ka­le og turi­ster,« som Eb­be Sand ud­tryk­te det i for­bin­del­se med pra­e­sen­ta­tio­nen af pro­jek­tet.

Den tid­li­ge­re lands­spil­ler flyt­te­de af fa­mi­li­a­e­re år­sa­ger til Du­bai i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter i 2014, hvor han bor med sin fa­mi­lie i Ju­meirah Golf Esta­tes.

»Min søn Mik­kel var al­ler­gisk over for skim­melsvamp. Han kan sim­pelt­hen ik­ke tå­le det dan­ske mil­jø, for­di de skim­melspo­rer, han er al­ler­gisk over­for, desva­er­re og­så fin­des i det dan­ske mil­jø. Han er 16 år nu og har det fint. Og det er jo så­dan set hans skyld, vi er her i dag. Nu har vi bo­et i Du­bai i to år, og he­le fa­mi­li­en er glad for at va­e­re her. Det er et spa­en­den­de sted at va­e­re,« for­tal­te Eb­be Sand tid­li­ge­re i år til BT om sit nye liv i ør­ken­sta­ten.

Han for­tal­te og­så, at han var ved at ’star­te pro­jek­ter op i Du­bai’, og det er alt­så frug­ten af det ar­bej­de, vi nu ser. Sam­ar­bej­de Med til lan­ce­rin­gen af ’The Gre­en Sports Hub by Eb­be Sand’ forleden var og­så den dan­ske er­hvers- og va­ekst­mi­ni­ster, Tro­els Lund Poulsen (V).

»Jeg me­ner, at sam­ar­bej­det om at de­sig­ne og byg­ge det mest ba­e­re­dyg­ti­ge sportsanlaeg til da­to er et godt ek­sem­pel på, hvor­dan Dan­mark med vi­den og er­fa­ring og De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter med vi­sio­ner, am­bi­tio­ner og ka­pa­ci­tet kan gav­ne hin­an­den i for­hold til bå­de virk­so­me­der og sam­fun­det som hel­hed,« ly­der det fra Tro­els Lund Poulsen i for­bin­del­se med pra­e­sen­ta­tio­nen.

44-åri­ge Eb­be Sand er si­den sit kar­ri­e­re­stop for 10 år si­den ble­vet i spor­tens ver­den. Han har blandt an­det va­e­ret an­greb­s­tra­e­ner på det dan­ske lands­hold, har va­e­ret rå­d­gi­ver i ty­ske Schal­ke, hvor han og­så spil­le­de, og så har han et fod­bol­da­ka­de­mi i Ki­na, Eb­be Sand Soc­cer Aca­de­my i Shang­hai.

The Gre­en Sports Hub skal stå fa­er­dig i slut­nin­gen af 2018. Det skal om­fat­te: Et sport­sa­ka­de­mi. Et ho­tel. Swim­m­ing­pool. In­den­dørs og uden­dørs kla­tre­va­eg­ge. Ska­te­bo­ard­park. Kamps­sport­s­cen­ter. Re­search-cen­ter. Spa-af­de­lin­ger og af­de­ling til fy­si­o­te­ra­pi. Iføl­ge en pres­se­med­del­se skul­le an­la­eg­get va­e­re mil­jø­ven­ligt og ba­e­re­dyg­tigt ek­sem­pel­vis i for­hold til so­le­ner­gi, af­falds­hånd­te­ring og gen­brugs­sy­ste­mer. Den sa­en­ke­de ska­te­bo­ard­park er de­sig­net til at op­sam­le regn­vand og le­de det ud i grøn­ne om­rå­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.